Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsdienst. Overeenkomstig deze beschouwing zijn hun rechten en plichten geregeld. Zij zijn dus, zoodra zij na het tweede examen een vaste aanstelling hebben bekomen, onafzetbaar en slechts langs disciplinairen weg of bij rechterlijk vonnis te ontslaan.

In Baden bepaalt de wet nader, dat een hoofdonderwijzer in het belang van den dienst sUxhts kan worden verplaatst, nadat het plaatselijke

hii tot dusver ressorteerde, gehoord is en met behoud van zijn vast salans en tegen vergoeding der verhuiskosten. Gedurende de eerste 5 jaren mag hij worden ontslagen zonder dat de redenen van het ontslag worden opgegeven; na dien t.jd echter slechts

=-- zssp fp: 't

^Le^è^ daarenboven' 6 8

leden der schoolgemeente.)

Ten slotte een paar bijzondere bepalingen in, z^yalari^en.. ^ 120 M-

to ela g^ ge ge ven°r wegen s Oneerdere kosten van levensonderhoud (Teuerungszulage). Deze

Tnlatef van het s.ool-

bezoek; bij meer dan 40 kinderen bedraagt de jaarlijksche verhooging telkens 100 Ma , bij minder leerlingen 75 Mark.

. , , n voor eigen rekening (het Privaat-onderwijs) staan geheel op den achtergrond ti • v,i rt Waar het riik overal zorgt voor goed onderwijs en de godsdienstige

Saksen moet iemand, heschiUt in Saksen en Baden eischt de oprichtingen van

daartoe vereischte middelen beschikt. „ • goedkeurinc bij

zulke scholen zelfs de goedkeuring bij bijzondere wet, m Beieren d- goedkeuring j

leermiddelen, enz.

Sluiten