Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderwijs in de Geschiedenis des vaderlands beperkt zich tot een overzicht, met uitvoerige schildering, van de voornaamste personen en gebeurtenissen.

De Natuurkennis omvat, behalve de beschrijving van het voornaamste op het gebied der natuurtijke historie, de kennis der algemeene eigenschappen en van de belangrijkste natuurkrachten, kennis van den bouw en de verrichtingen van het menschelijk lichaam, de leer der voornaamste natuurverschijnselen en van de hemellichamen.

Het teekenen uil de vrije hand naar ornamenten en modellen gaat samen met het rechtlijnig teekenen van eenvoudige geometrische figuren. . , ,

Voor de zang worden gekozen kerkelijke of andere gezangen met passenden inhoud; het onderwijs daarin wordt voorbereid door eenvoudige oefeningen in het treffen der tonen met inachtneming der maat.

De gymnastiek omvat vrije- en ordeoefeningen, marsch- en springoefeningen en voor zooverre de omstandigheden zulks veroorloven zullen ook met toestellen oefeningen gehouden worden.

Wanneer de plaatselijke gesteldheid zulks wenschelijk maakt, zal ook onderwijs verstrekt worden in den tuinbouw, dit onderricht zal zich uitstrekken zoowel tot de planten, boomen en struiken, de siergewassen der hoven en velden, als tot de gewassen, welke eetbare producten opleveren.

In slöjd kan aan de leerlingen, die zulks verlangen of zich daartoe aanmelden, onderricht worden verstrekt.

Om zich een juist denkbeeld te vormen der inrichting van de Zweedsche volksschool, laten wij hier het normaal-leerplan volgen, gelijk dit op de best ingerichte scholen gevolgd wordt:

LEERUREN.

Klein Volksscholen.

LEERVAKKEN. Kinderscholen.

flj dj oJ <v ' "o

f) O) t/5 ü w (ƒ) tr 0J £ X» r-

u </> -"O c/5 ^ k £

SJS « <2 £ .3 ü £ 12.2 E .3 r. o

uH ^ "3 4)2 £ y£, O ^ C £

ü k- wis r b Q Is i>rt

Hl, Ü & X >£

Godsdienst .... 5 5 5 5 5 5

Moedertaal en Schrijven 12 lij 10i 8J 8J 9 10

Rekenen 3} 4 4 4 3 3 3

Geometrie .... — — — Ijl

Aardrijkskunde. . . — — 2 2 2

Geschiedenis ... — — — 2 2 - 2

Natuurkunde ... — — 2 2 2 2 3

Aanschouwingsonderw. li 1 — — —

Zingen 1 1 ^ ^ i ^ ^

Teekenen — i ^ ^ ^ ^ ^

Gymnastiek.... — — 2 2 2 2

Sjöjd - j ~ J* 4 4 4 -

Tezamen . . ~23~ ~23_ _32 32 32 32 30

Wanneer de leeskunst mag gelden als de beste maatstaf voor het peil der volksontwikkeling, dan is de toestand van het volksonderwijs in Zweden en Noorwegen inderdaad

Sluiten