Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoomede voor het onderwijs in gymnastiek en landbouw zijn afzonderlijke leeraren aangesteld. De rector wordt door de regeering uit eene voordracht van het konsistorie benoemd; de overige leeraren worden door het konsistorie op voordracht van den rector aangesteld.

Om als leerling tot het seminarie toegelaten te worden, moet men minstens 16 jaren en niet ouder dan 26 jaar zijn.

Een enkel woord nog ten slotte over de hoogere volksscholen. Er zijn in Zweden een 30-tal dier inrichtingen, welke meestal gesticht zijn en beheerd worden door particuliere vereenigingen; zij genieten steun van rijkswege, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De leeraren moeten aan eene universiteit of aan eene technische hoogeschool hunne opleiding genoten hebben. Men onderscheidt bij de hoogere volksscholen twee cursussen. De win/trcursus is bestemd voor de mannelijke leerlingen, de zomercursus voor de vrouwelijke. De eersten kunnen op 18-jarigen leeftijd, de laatsten op 16-jarigen ouderdom als leerlingen aangenomen worden. In 1896 telden de hoogere volksscholen in Zweden 1211 leerlingen, waarvan 760mannelijke en 451 vrouwelijke waren.

Het leerplan dezer inrichtingen van onderwijs omvat de verschillende vakken , die voor eene hoogere en uitgebreide volksontwikkeling noodzakelijk geacht kunnen worden.

Onder de voorwaarden tot het verkrijgen der rijksbijdrage behoort ook deze, dat de directie jaarlijks een verslag aan de regeering moet toezenden betreffende de paedagogische werkzaamheid der inrichting en de werkelijke vervulling der economische behoeften daaraan. Men kan van deze hoogere volksscholen getuigen, wat trouwens voor het volksonderwijs van Zweden in zijn geheelen omvang geldt, zij munten uit door den nuchteren , practischen zin, waardoor zich hare inrichting kenmerkt.

Sluiten