Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

voorstanders (246), de tegenstanders (247), de tegenargumenten (248), conclusie (249).

De uitleening (§ 250—271): het verschil met de uitleentechniek in wetenschappelijke bibliotheken (250); leeftijdsgrens van toelating tot boekerij en leeszalen (251); uren van opening (252), zondagsopening (253, 254); borgstelling (255—257); de techniek en administratie der uitleening (258-268): de lezerskaarten (258—261), aanvraagbriefjes (262); de boekhouding der uitleening (263—266), de boekkaart (265, 266); overzicht (267, 268);

de mening (269); de boeten (270); de bespreking (271).

Statistieken (§ 272—274), waarover deze licht te geven hebben (272), toelichting (273), uniforme regeling (274).

De hygiëne van het boek (§ 275—277), besmetting en de voorbehoedmiddelen (276, 7).

Het verwijderen van verouderde literatuur (§ 278).

Conclusie (§ 279) 150—216

(3)

Bestuur en Personeel (§ 280—321).

Inleiding (§ 280—283); Nederlandsclie bibliotheektoestanden (281 — 283).

Het bestuur (J 283—290): algemeene opmerkingen over de samenstelling (283), bestuurssamenstelling en bevoegdheid in verschillende typen van bibliotheken en landen (284—289), te Rotterdam (290).

Het personeel ($ 291—321).

Inleiding (§ 291).

Geschiktheid, eigenschappen (§ 292—297).

Opleiding (§ 298—313): inleiding (298), ongeschoold bibliotheekpersoneel (299, 300), de regeling der opleiding voor wetenschappelijke bibliotheken in verschillendelanden ("301 —304): Pruisen,

Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië (301), Engeland (303), NoordAmerika (304'i; opleiding voor Openbare Leesmusea (305); opleiding voor Nedcriandsche bibliotheken (306—313): inleiding (306),

schema eener opleiding (307—309); voor- en nadeelen der opleiding (310—312); conclusie (313).

Vakvereenigingen van bibliothekarissen (§ 314, 315): in Duitscliland, Frankrijk. Engeland, Noord-Amerika (314), overzicht der verschillende vakvereenigingen (315).

lnlichtingsbureaux (§ 316).

Aantal assistenten (§ 317); salarisregelingen (318); vrouwelijk personeel (319, 320).

Conclusie (§ 321) 217-251

Hoofdstuk III: DE FINANCIEELE ZIJDE VAN HET VRAAGSTUK DER OPENBARE LEESMUSEA 253—344

(1)

De uitgaven (§ 322—342).

Inleiding i<i 322, 323).

Sluiten