Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook voor dergelijke liefdadigheids-bibliotheken geldt, het niveau der bibliotheek belangrijk te verhoogen, willen zij geen rem blijken voor elk breeder plan tot volksontwikkeling Eenige vakvereenigingen van arbeiders hebben met haar bibliotheken reeds een behartigingswaardigen wenk gegeven in welke richting en hoe. ')

12. Openbare Leesmusea. Doch de vraag, die ons bezig houdt, is niet, hoe aan bepaalde kringen, standen of klassen de gelegenheid moet geopend worden, zich naar keuze de hulpmiddelen bij zelfontwikkeling, de middelen tot ontspanning te verschaffen.

Integendeel. Er valt als eerste en principieelst verschil met de bovenbesproken Volksbibliotheken, op het feit te wijzen, dat Openbare Leesmusea zich de bestemming opleggen, aan ieder de hulpmiddelen te verschaffen, die hij ter ontspanning en zelfontwikkeling verlangt.

Waarom aan ieder?

In verband met het voorgaande ligt het antwoord op deze vraag voor de hand: omdat deze stelregel den zekersten waarborg biedt, dat het merk van geestelijke bedeeling, dat Volksbibliotheken opgedrukt is, geheel verdwijnen zal. Dat, met andere woorden, bij opzet, onderhoud en beheer, rekening zal worden gehouden met de allerhoogste eischen van kieskeurig, bemiddeld en ontwikkeld publiek.

13. En ook, omdat, wederom in tegenstelling met wat bij volksbibliotheken is waar te nemen, voor Openbare Leesmusea direct en indirect een plaats wordt geëischt in het systeem van het openbaar onderwijs.

Zien wij dan ook de ontspanningslektuur met zorg uitgekozen, anderzijds wordt er naar gestreefd in het Openbaar Leesmuseum samen te brengen, al wat bij het onderwijs, het onderricht, de opleiding aan boekenmateriaal noodig is. Al wat verder als hulpmiddel te geven is bij uitbreiding en verdegelijking van vakkennis, van belangstelling in sociale en toegepast wetenschappelijke vraagstukken, van bijgebleven resten der schoolsche kundigheden. Verder, al wat dienen kan tot gerief bij daaglijksche beroepsbezigheden van bepaalde klassen en in boeken is na te slaan. Dit alles wil een Openbaar Leesmuseum brengen in het bereik van ieder.

Zooals thans de wetenschappelijk arbeidende het niet meer als

l) Pfannkuche, l.c.

Sluiten