Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomen, wanneer men beide instellingen aan het werk ziet. Grooter nauwkeurigheid en netheid: weloverwogen gerieflijkheden voor publiek en personeel; bewuster eischen aan practische inrichting van het gebouw gesteld: dit alles behoeft hier slechts voorloopig aangeduid te worden om thans reeds voldoende toe te lichten, waar wij die verschilpunten hebben te zoeken.

Maar vooral zal uit volgende bladzijden duidelijker worden, dat het werk in Openbare Leesmusea door allerlei middelen zooveel intenser kan zijn dan in de oude Volksbibliotheken. Er kan van die instellingen een stuwkracht uitgaan, die ten eenenmale den kalmen, tragen sleurgang in «Volksbibliotheken» voorbijschiet. Wat wij later zullen leeren kennen als «Library-Extension zou niet mogelijk zijn na te volgen in de oude en verouderde Volksbibliotheek.

18. Naam. Nog een korte opmerking aangaande het verschil in den naam van beide bibliotheken.

Toen in de negentiger jaren der vorige teuw in Duitschland een beweging ten gunste van een navolging van de in AngelSaksische Staten bloeiende Public Libraries opkwam, deed zich de behoefte gevoelen, aan de nieuwe instelling een bijzonderen naam te geven om haar eenerzijds te onderscheiden van de «Volksbibliotheek», anderzijds van de meer wetenschappelijke Universiteits- en Stadsbibliotheken. Men koos den naam »Bücherund Le se h a 11 e». ')

Ten onzent zijn de bibliotheek-verhoudingen meer in overeenstemming met de Duitsche dan met de Angel-Saksische. En ook hier te lande deed zich het verlangen gelden, aan de nieuwe in stelling een bijzonderen naam te geven. In vele gevallen koos men tot heden den naam: «Openbare Boekerij en Leeszaal».

Hiertegen zijn bezwaren aan te voeren. Iedere bibliotheek, die, hoe beperkt haar boekenvoorraad en hoe eng het standpunt mag zijn, waarop zij zich plaatst, kan zich zoo noemen, mits zij aan ieder vrijen toegang toestaat. De naam «Openbare Roekerij» komt mij voor dus niet gelukkig het eigenaardig karakter der nieuwe instelling weer te geven.

Hier is de naam «Openbaar Leesmuseum» gekozen als

') De naam »Biirgerbibliothek", voorgesteld door Norren berg (Berlirer Volksbibliotliekverhaltnisse. In: OVE. 1897, 3. 125), heeft geen ingang gevonden.

Sluiten