Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zóó de vak-bibliotheek ter raadpleging in zaken, voorkomend bij het uitoefenen van het beroep. Zóó de oude stads-bibliotheken. bedoeld als algemeen wetenschappelijke bibliotheek op bescheiden schaal, thans voornamelijk voor locale geschiedvorsching en plaatsbeschrijving van belang. En zóó de algemeene 1 niversiteits- en groote centrale bibliotheken. Overal vindt men daar bij de aanschaffing der boeken en het brengen onder het bereik der lezers afwijkende regels gevolgd, wanneer men haar vergelijkt met Openbare Leesmusea. Van deze twee punten gaat het volgende uit.

20. Boekaanschaffing. Wanneer wij in algemeene trekken willen aangeven, wat een Openbaar Leesmuseum ter beschikking der bezoekers behoort te stellen, zoo kunnen wij beginnen eenige algemeene voorwaarden op te sommen, waaraan de geboden lektuur behoort te voldoen, en de algemeene regels, welke bij de aanschaffing behooren te worden in acht genomen.

Het is in het algemeen niet wenschelijk in Openbare Leesmusea, gelijk dit in wetenschappelijke bibliotheken gebeurt en gebeuren moet, te streven naar volledigheid in een of meer bepaalde richtingen. m. a. w. te collectioneeren. Een uitzondering kan gemaakt worden voor collecties van plaatselijke geschiedenis en locale

topografie. ') Maar overigens is het voor een Openbaar Leesmuseum

minder vereischte naar compleetheid te streven, als wel naar algemeenheid en naar het beste wat op elk gebied verschenen is. ) Kostbare drukken en zeldzame uitgaven, manuscripten en dergelijke te bemachtigen, is evenmin het doel van Openbare Leesmusea, tenzij deze bestemd zijn voor wisselende tentoonstellingen op kleine schaal, door en in het Openbaar Leesmuseum georganiseerd.

Men bedenke dan ook steeds, dat Openbare Leesmusea veel minder het karakter vertoonen van depót, van bergplaats der boekenschat, s) maar dat men daar veeleer een steeds vlottende ï) ZÏ(T b.v. voor foto's van stadsgezichten en omstreken: J. Balliuger, Free libraries and the photographic survey of counties. In: L. 1891, p. 436.— Voor al wat „Heimatkunde"' betreft: C. Nörrenberg, Biicher und Lesehallen.

In: CVE. 1897, S. 52.

») E. Schultze. Ueber die Auswahl de3 Biicherstoffes fiir Volksbibliotheken.

In: BVL. 1902, S. 37.

3) The old notion of gathering and hoarding books and garding them zealously from loss and destruction is exploded." (Proceedirgs of the löth annual meeting [of the] Michigan Libr. Association, Lansing 1905, p. 4.) — Zie ook: J. D. Brown. Library Progress. In: L. 1900, p. 5: «The old time opinion that a library is only a collection of books is gradually being superseded by the more advanced ideal of making it also an instrument for use .

Sluiten