Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het aantal bezoekers, het aantal uitleeningen, statistisch tegenover elkaar vergeleken.

Tegelijk met deze algemeene propaganda, wende men zich tot vereenigingen, bij voorkeur zulke, die een stevigen band tusschen de leden onderling onderhouden, b.v. vakvereenigingen van de verschillende beroepen. Door haar tusschenkomst late men meer bekendheid aan de instelling geven onder de vereenigingsleden. ') In Kleinere steden of door wijkbibliotheken in grootere plaatsen kan met goede resultaten bekendheid aan de instelling gegeven worden door het verspreiden van circulaires, waarvan een goed voorbeeld te vinden is de Monthly Notes;2) of door, zooals te Bazel geschied is, gratis in ieder huis in de nabijheid der wijkbibliotheken, den katalogus te laten verspreiden. 8)

Men late verder niets onbeproefd om den arbeider, den minder ontwikkelde zich in het Openbaar Leesmuseum thuis te doen gevoelen; zoodat hij nimmer moge wegblijven, wijl hij zich daar niet op zijn plaats acht. Zulke en andere middelen 4) zijn bestemd den onwetende en onverschillige te prikkelen tot de Openbare Leesmusea te komen; de aandacht op deze te vestigen van belangstellenden. Wij zullen later terugkomen op de wenschelijkheid ook hun geldelijken steun te vragen en openbare bestuurslichamen om hulp aan te zoeken.

39' Zijn eenmaal al deze en dergelijke middelen om het publiek attent te maken op de instelling cn haar werk toegepast, dan komt de moeielijker taak den bezoeker nader tot de Openbare Leesmusea te brengen door hem zelf te laten inzien, welk nut deze instellingen afwerpen, en op welke wijze ook hij daarvan mede kan genieten.

Daarvoor zijn verschillende middelen, die echter alle van meer technischen aard zijn en derhalve in het tweede hoofdstuk zullen besproken moeten worden. 5) Maar met deze enkele woorden kan toch hier reeds worden duidelijk gemaakt, dat een dergelijke propa-

-) Zie b.v. C. Nörrenberg, Mittel zur Körderung der Lesehallen-Beweerunff. In: BVL. 1900. S. 27.

*) Meegedeeld door J. Ballingcr, MN., 1883, p. 3 seqq.

3) BVL. 1900, S. 198.

4) Zie nog: P. Cowell, How to popularise a free library!' In: LJ. 1893, p. 461. W. H. K. Wright, On the best means of promoting the Free Library moveinent in small towns and villages. In: LJ. 1878, p. 119.

4) In het bijzonder § 193 en vlg.

Sluiten