Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ganda, een dergelijke reclame zoo men wil, nimmer in wetenschappelijke biblotheken zal worden beproefd. Misschien komt eenmaal de tijd, dat ook Openbare Leesmusea deze niet meer zullen behoeven: n.1. wanneer zij voor het niet-wetenschappelijk arbeidend publiek hetzelfde zullen zijn geworden als de wetenschappelijke bibliotheek reeds is voor het wetenschappelijk onderzoek.

40. Samenwerking. Wanneer wij thans willen nagaan, op welke wijze de wetenschappelijke- en studiebibliotheken samen kunnen werken of samensmelten met Openbare Leesmusea, zoo dienen wij te beginnen een onderscheid te maken tusschen drie hoofdtypen dezer soort bibliotheken : de beroeps- of vakbibliotheek, de «stadsbibliotheek» en de wetenschappelijke- of studie bibliotheek. Tegen elk dezer soorten staat het Openbaar Leesmuseum verschillend over, en wij zullen elk in haar verhouding tot deze instelling afzonderlijk te bespreken hebben.

41. Vakbibliotheken. De vak- of beroepsbibliotheek vormt een verzameling van dikwijls met veel zorgen en kosten samengebrachte werken in één bijzonderen tak van onderzoek en studie, aangevuld met de werken uit eenige verwante hulpvakken. Gewoonlijk worden zij onderhouden door een vereeniging of corporatie, bestuurslichaam of inrichting voor speciaal onderwijs, en zijn bij voorkeur toegankelijk voor de leden. Haar werk is: er voor te zorgen, dat de vak- en beroepsliteratuur bijeen wordt gebracht ten dienste van de belanghebbenden, waarbij dikwijls veel zorg besteed wordt aan het volledig verzamelen van al wat in één richting werd en wordt gepubliceerd. Als typen dezer bibliotheken zijn aan te wijzen de «Patent-Office libraries», de bibliotheken voor den boekhandel, voor regeeringslichamen, de bibliotheken ten dienste van de rechterlijke macht en advocaten, de theologische bibliotheken van kerkgenootschappen, in schoolmusea enz.

42. Hier zien wij een specialisatie in één enkele richting doorgedreven, hetgeen een Openbaar Leesmuseum nooit ten voorbeeld kan zijn, al ware het alleen, omdat de middelen en de ruimte het onmogelijk zouden kunnen toelaten dit voor elk vak en elk onderdeel na te volgen.

Echter kan, zooals meermalen reeds bij wetenschappelijke bibliotheken geschiedde, een vak- of beroepsbibliotheek geheel worden ingelijfd bij het Openbaar Leesmuseum. Bij Openbare Leesmusea is dit o.a. reeds geschied te Freiburg i. Br., waar de «Freiburger

Sluiten