Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verein Frauenbildung-Frauenstudium» in 1899 haar bibliotheek in de ' Allgemeine Bücherhalle» plaatste.1) Evenzoo te Weenen,2) P rank fort, *) en Leeuwarden.4)

De vereeniging of de corporatie, die haar bibliotheek op deze wijze in bruikleen afstaat aan het Openbaar Leesmuseum, blijft de zorgen van onderhoud en de kosten van aanschaffing en aanvulling dragen, doch het beheer komt in handen van het personeel van het Openbaar Leesmuseum.

Als de voordeelen van zulk coöperatief arbeiden van twee geheel onderscheiden instellingen zijn aantemerken, dat de boekenschat onder een grooter publiek komt, dus meer nut afwerpt dan toen alleen de leden er gebruik van maken konden; dat onkosten van eigen beheer door de vereeniging bespaard worden; dat de leden der vereeniging dagelijks en in ieder geval gemakkelijker toegano- tot un eigen bibliotheek hebben, en op uren, waarop vroeger hun eigen bibliotheek gesloten bleef; dat de bibliotheek op deze wijze een goede propaganda maakt voor de vereeniging zelve. Een nadeel is, dat het uitgeleende niet altijd voor de leden beschikbaar zal zijn en de boeken sneller slijten : beide geen onoverkomelijke bezwaren.

43. Ik wil hier terstond aan toe voegen, dat ook vakvereenigingen en andere bijzondere vereenigingen goed zouden doen, haar kleine bibliotheken, die niet uitsluitend wetenschappelijke of vakboeken bevatten, in te doen lijven bij Openbare Leesmusea, ïetzij in het centraal gebouw, hetzij geplaatst in een wijkbibliotheek. Wat Apel hieraangaande zegt is volkomen juist: «Vele van deze kleine vereenigingsbibliotheekjes. die slechts binnen den kring der leden nuttig werkzaam zijn en waarvan er dikwijls meer dan één op een plaats aan te wijzen vallen, beduiden jammer genoeg niets meer dan een versnippering van krachten, die niet eens ten o-oede van iedereen komt».s)

44- Stadsbibliotheken. Bezwaren van anderen aard doen

2> Th '.tien gin, Die crste reiehsdentsche Bücherbulle. In: BVL. 1900 S 88

In! BVL 1900 $ H 6 ^ EntWick'U^ dcr V»"»bibliotheken in Oesterreich!

s) Zie: Pfannkuche, l.c. S. 27.

4) Zie: SW. 1905, bl. 251.

s) Apel, Die Verbreitung gnten Lesestofles. Berlin, 1896, 3. 173 - Zie ook • h. Jeep, Die Stelling des stadtischen Voiksbibliothekars. In: BVL. 1903. S. 45.

K. von Mangold», Die gewerblichen Fortbildungsbestreb.ingen der Dresdener Arbei.erschaft. ASG. 1893, S. 293. - Pfannkuche, 1. c. S. 75 en 76.

Sluiten