Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderling naar elkander verwijzen van bezoekers. Voorbeelden van een systematisch doorgevoerderegelingvindt men in Frankfurta. M.') en vooral in Graz, waarvan een uitvoerige beschrijving te vinden is in de Soziale Praxis.2).

Een dergelijke samenwerking tusschen Openbaar Leesmuseum en wetenschappelijke- en studiebibliotheken is ook aan te raden uit een zuinigheidsoogpunt, daar bij de aanschaffing van kostbare werken onderling overleg te plegen is. Het bezit van eikaars bijgewerkte katalogi is een hoofdvereischte.

51. Niet-kostelooze leesgelegenheden. Naast de behandelde soorten bibliotheken kennen wij nog een ander type van leesgelegenheden, dat zich van de voorgaande onderscheidt doordien aldaar een geldelijke vergoeding gevraagd wordt voor het gebruik maken van den boekenvoorraad. Deze zijn: de Huurbibliotheek, de Leesvereeniging bekend onder den naam van Leesmuseum, Leeskabinet, Subscription- of Joint-Stock-of Society Library, en ten derde het Leesgezelschap of Leesportefeuille.

De aan het gebruik maken van deze instellingen vastgeknoopte vootwaarde van het betalen eener vergoeding — hetzij als huur-, hetzij als lidmaatschapsgelden gevraagd — geeft één der verschilpunten met Openbare Leesmusea, die doorgaans kosteloos toegankelijk zijn. Men vindt echter ook voorbeelden van leesgeld vragende Openbare Leesmusea, doch ik stel mij voor, de overwegingen, die tot deze bepaling leidden, de argumenten vóór en tegen, te bespreken tegelijk met het overzicht van de middelen, bestemd om te voorzien in de geldelijke behoeften der Openbare Leesmusea. s)

52. Huurbibliotheken. Laten wij dus voorloopig hel geldvraagstuk rusten, zoo zijn er verder nog andere opmerkingen te maken aangaande het verschil tusschen genoemde leesinrichtingen en Openbare Leesmusea, en hun onderlinge samenwerking.

Te weinig is m. i. nog aan dit punt aandacht geschonken; vooral wat de huurbibliotheek *) betreft.

M ZCAW. 1899, S. 112.

») SP. 1898, S. 446.

s) Zie: Hoofdstuk III.

4) Een goed overzicht over het huurbibliotheek-vraagstuk geeft: „Die Leihbibliothek von heute. Eine Samtulung interessanter Aufsiitze aus der Zeitschrift «Der Leihbibliothekar". Lpz. 1889, 8°. — Zie ook : G. Kolife 1 d t, Zur Geschichte alterer volkstümlicher Lese-Einrichtungen in Mecklenburg. In: BVL. 1901, S. 105, 140.

Sluiten