Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat ook een Openbaar Leesmuseum geven wil: onderhoudende naast wetenschappelijke lektuur, periodieken, en een leeszaal, waar lektuur ter plaatse kan geraadpleegd worden.

Er zijn voorbeelden, dat Leesmusea, «Subscription Libraries», een deel van hun boeken kosteloos ten gebruike stelden van het publiek. Zeer dikwijls in Engeland bij voorbeeld, o.a. nagevolgd in Jena en Dresdtn.

Er zijn bezwaren verbonden aan een dergelijke samenwerking. Er tegen is in te brengen, dat op deze wijze een besef van standenverschil wordt in de hand gewerkt; en dat subscriptionlibraries dikwijls de neiging hebben te veel den nadruk te leggen op de onderhoudende en amusante lektuur '). Ondanks deze wel in overweging te nemen bezwaren, schijnt men echter goede resultaten te kunnen bereiken. 2) Mij komt het voor, dat een dergelijke samenwerking alleen van voorloopig karakter mag zijn, en dat het voor steden zonder Openbaar Leesmuseum misschien aan te bevelen is, een Leesmuseum tot verdere openstelling te bewegen, desnoods tegen geldelijke vergoeding3), maar dat het verdere streven toch gericht moet zijn op een voor ieder zonder onderscheid toegankelijke leesgelegenheid.

58. Behalve de hier behandelde typen zijn er nog enkele andere bibliotheek-soorten, welke ik echter later in ander verband zal bespreken. Het zijn de school- en volksschoolbibliotheek, behandeld bij de navolgende bespreking van de verhouding der Openbare Leesmusea tot het onderwijs; de reizende bibliotheek, te behandelen bij het technische library-extension werk; en de fabrieksbibliotheken, te behandelen bij de giften, donaties enz. van en aan bibliotheken. Terloops zijn verder aangehaald de godsdienstige-, vakvereenigings- en de landelijke bibliotheken.

Al deze bibliotheeksoorten, doorgaans vertegenwoordigd door typen van veel geringer omvang dan de hierboven besprokene, beperken zich tot het nuttig werkzaam zijn voor bepaalde, door gezamelijke belangen bijeengehouden kringen van menschen. Zelfs zal in de meeste gevallen uitdrukkelijk verboden zijn, dat personen, niet tot dien kring behoorend de bibliotheek gebruiken. Zoo b.v.

') J. K. Waitc, A snbscription library in connection with a public library. In: L. 1893, p. 40.

3) Zie b.v. Th. Formby, Donations and other aids to the library rate. In: L. 1889, p. 202.

3) Hierop wijst Reyer in zijn Handbuch, 3. 162.

Sluiten