Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit nu is niet eerst heden ten dage ingezien. Integendeel zijn al aanstonds of onmiddellijk nadat het lager schoolonderwijs een onderwerp van publieke zorg was geworden, naast en aan de school zelf schoolbibliotheken verbonden geweest. En nog op het oogenblik worden in vele landen van staats- en gemeentewege schoolbibliotheken onderhouden.

63. De Schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek in engeren zin werd bij ons officieel ingevoerd in 1806, wel is waar nog facultatief. In de «Ophelderende aanmerkingen betrekkelijk de Algemeene Boekenlijst ten dienste der Lagere Scholen in Holland v, opgesteld naar aanleiding van art. 24 van de Schoolwet van 3 April 1806, waarbij aan scholen voorgeschreven wordt de keuze van schoolboeken te doen uit een door den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken op te maken boekenlijst, lezen wij o.a. het volgende: «op enkele Scholen heeft men dadelijk hier en daar het gelukkige denkbeeld in werking gebragt, om ten dienste der jeugd, welke dezelve bezoekt, eene kleine verzameling van boeken te maken, waaruit aan dezelve, naar mate harer jaren, vorderingen . .. een of ander werkje gegeven wordt, om het t'huis te doorlezen ...» l) Ook de tegenwoordige Wet op het Lager Onderwijs somt onder de kosten van het lager onderwijs, die voor schoolbibliotheken op (Wet L.O. art. 47 i).

Eerst uit den lateren tijd dagteekent echter ten onzent het inzicht, dat deze schoolbibliotheken van zeer veel nut bij het onderwijs kunnen zijn. Aangaande den toestand dier schoolbibliotheken, omstreeks 1883, worden wij nog aldus ingelicht: «in slechts enkele plaatsen worden schoolbibliotheken gevonden, en waar ze zijn, worden ze door de gemeentebesturen verwaarloosd. De kinderen gebruiken graag de boeken, maar kunnen niet altijd tevreden worden gesteld uit gebrek aan leesstof». 2) De toestand is wel beter in de groote steden, maar ook daar is reden tot klagen over te weinig geldmiddelen.

Sinds is in den toestand eenige verbetering gekomen. Men heeft zich in verscheiden plaatsen ernstig aan het werk gezet om in de school zelf goede school- en klassebibliotheken te brengen. Het

'■) A. A. J. Meylink, Ofticieele geschiedenis der wet van 1806 voor het lager schoolwezen en onderwijs, 's Gravenhage, 1857, Dl. I, bl. 385.

') Tienjarig paedagogisch verslag aangaande den toestand van het L. 0. in Nederland, 1873—1883. "Uitguve van liet] Nederl. Onderw. Genootsch. Amsterdam, 1884, bl. 58.

Sluiten