Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou wezen. ') In den Amerikaanschen Staat, die het stelsel van district-libraries inaugureerde, zullen wij zien, dat de voor bibliotheken toegestane gelden besteed werden voor het aanschaffen van schoolbehoeften en de salarieering van het onderwijzerspersoneel. In Frankrijk is van den aanvang af de meeste nadruk gelegd op het karakter van bibliothèques scolaires. Zoowel hier als ginds is men ten slotte overgegaan tot de gezonde scheiding van school- en openbare bibliotheek.

De tweede misslag, dien men na eenige jaren van ervaring in Amerika volmondig erkend heeft te hebben begaan, vindt zijn oorsprong in het feit, dat het, door een school-volksbibliotheek bestreken gebied, een veel te kleinen kring van belangstellenden telt. Te gering in aantal zijn de belanghebbenden, wanneer men telkens kleine, op zichzelf staande schoolvolksbibliotheken opent; te gering ook de boekenaanwinst, naast de te geringe geldmiddelen. Het stelsel leidde tot versnippering van krachten.

De derde en laatste groote misgreep is geweest, dat men aan ongeschoolde bibliotheekkrachten de zorg voor- en de leiding van de bibliotheek overliet; dat men de uitleening en al wat daaraan vast zit, in handen gaf van zelden belangstellende-, meestal reeds met beroepswerkzaamheden overladen onderwijzers; dat men tenslotte de verantwoordelijke keuze van de boeken opdroeg aan personen, die óf onbevoegd, óf onverschillig, maar altijd in te geringen getale voor zóóveel kleine bibliotheekjes te vinden waren. "•')

Het gevolg van al deze misvattingen is geweest, dat de als openbare bibliotheek bedoelde instelling óf tot simpele schoolbibliotheek werd, óf na eenige sukkeljaren ten slotte geheel verwaarloosd, verspreid, onverzorgd, niet meer dan in naam bestaan bleef.

Het geheele school volksbibliotheeksysteem is te beschouwen als een waarschuwend monument van verspilling en vergissing op bibliotheekgebied.

68. „District-Libraries". Het meest typische voorbeeld van

') yWherever the schjol authorities have charge of libraries, with exceptions only frequent enough to prove the rule, the library is crowded into a subordinate position... School trustees properly think on the school as the all important thing and the library as a more or less valuable adjunct, and as a result it is kept or forced into a subordinate position which stritles its proper development." Aldus Melvil Dewey, Libraries and home education. Albany, 1902 (New-York State Library, Bulletin nu 72) p. 118.

') Aldus b.v. C. A. Cutter, The development of public libraries. In: l). S. Educ. Rep. 1900/1, Vol. II, p. 1357.

Sluiten