Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden wasdom bereikt. Het totaal aantal aanwezige boeken bijvoorbeeld, dat in 1841 nog slechts 422.459 bedroeg, was in 1853 tot het maximale cijfer van 1.604.210 gestegen. In de volgende jaren echter daalt dit cijfer aanhoudend, zooals uit onderstaande tabel blijkt:

1858 1.288.070 banden

1862 1.206.075 »

1875 831.554 »

1888 762.388 ,

69. De oorzaak van dit stadige verval is in laatste instantie te zoeken bij het systeem. Het groote gevaar toch ligt in de te hechte samenkoppeling van school en bibliotheek, waaronder de bibliotheek het meest te lijden heeft gehad.

Op drieërlei wijze is het bestaan van de district-libraries ondermijnd. Reeds in 1843 bemerken wij uit de bepaling van de herziene wet van 1835, dat men de voor ieder bedoelde bibliotheek bestemmen gaat voor de schoolkinderen: er wordt daar bijna doorloopend van de bestemming voor kinderen gesproken.

Nog verder wijkt men bij die wet van 1843 van het oorspronkelijk plan af, door de bepaling, dat de aan schooldistricten toegestane subsidies voor bibliotheken gedeeltelijk mochten worden besteed voor het aanschaffen van schoolbehoeften en de salarissen van onderwijzers. Feitelijk geheel verlaten werd het oorspronkelijk plan, toen in 1864 de wettelijke regeling getroffen werd, dat alle districten (11.000 in getal) de bibliotheek subsidies geheel mochten besteden voor dit doel. Gedurende de jaren 1839—1888 besteedde New-Vork aan subsidies voor school-district libraries $2.740000, waarvan slechts $ 1.985.144 deze instellingen werkelijk ten goede kwam.

Ten derde beging men in 1851 reeds bij de Free School Act de fout, de schooldistricten te ontheffen van de verplichting zelf bij te dragen in het onderhoud der bibliotheken.

Is het dan wonder, dat de district-libraries, gedeeltelijk opgeofferd aan de belangen van het schoolwezen, gedeeltelijk ontbloot van de belangstelling harer aangewezen verzorgers, bestemd waren langzaam geheel weg te smelten.

De boekenschat verouderde, verslechterde en versmolt rasch, werd particulier eigendom van de slecht gecontroleerde beheerders en lezers. »The district library system has not worked well in this State and has utterly failed to accomplish what was expected of it by those who inaugurated it. The libraries have fallen in

Sluiten