Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat Pellisson hier als wensch uitspreekt voor landelijke volksbibliotheken, is, ook ten opzichte van het schoolonderwijs, reeds lange jaren in Angel-Saksische, maar vooral Amerikaansche, bibliotheken met de beste resultaten toegepast. En het is dan ook door de samenwerking van twee, geheel los van elkaar staande instellingen : school en bibliotheek, dat vruchtbaarder werk zal kunnen gedaan worden dan bij de samenkoppeling van school en kleinere of grootere bibliotheekjes.

73. Onderwijs. Wanneer men schoolbibliotheken aan de eene zijde, Openbare Leesmusea aan de andere zijde vergelijkt in verband tot het schoolonderwijs, dan blijkt, dat de eerste uit een .tijd stammen, toen het schoolonderwijs zelf nog als tak van staatsbemoeiing eerst in zijn eerste opkomst verkeerde. Men kan zelfs duidelijk bemerken, dat in de destijds nevens het schoolonderwijs geplaatste schoolbibliotheken, nog steeds de ouderwetsche opvatting van kinderscholen en haar behoeften voorzat. Men behoefde het daarmede niet zoo nauw te nemen; men stuurde de kinderen naar school, meer om hen bezig te houden, dan om hun nuttige en noodige kennis bij te laten brengen. En het zijn dezelfde overwegingen, die de oprichting en het onderhoud der schoolbibliotheken beheerschten.

Het Openbaar Leesmuseum daarentegen is een vrucht van rijper ontwikkeling van het openbaar onderwijs. Wij zien al ernstiger werk gemaakt van goed openbaar lager onderricht, en de gevolgen daarvan zijn onder meer: afname van analphabetisme, hoogere eischen aan ontwikkeling gesteld, en een toename van de lust en het verlangen naar lezen. Aan dit laatste zien wij tegemoet gekomen door de oprichting van Openbare Leesmusea.

Voor Engeland laat zich een zeer verrassende tabel opmaken, die op afdoende wijze toelicht, wat o. a. door Ogle is gezegd: «A not inconsiderable cause of the latter success [of public librariesj was the passing of the Elementary Education Act of 1870. The improvement due to Forster's Act and its successors, has had a great effect on the use of existing public libraries and reading rooms, and the establishment of such instruments of civilisation in fresh localities.» ') Wij kunnen dan ook uit de volgende tabellen, getrokken uit de door Ogle opgemaakte lijsten van

') J. J. Ogle. The free library, its history and presentcondition. London, 1897. p. 39.

Sluiten