Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste toenadering tusschen school en bibliotheek, steunend op wederzijdsche hulp, dagteekent van 1879, toen in de Amerikaansche Public Library te Worcester systematische aansluiting met de onderwijzers werd gezocht'). Wel hing de gedachte reeds eenige jaren in de lucht vóór het tot een praktische uitvoering van het plan kwam. Zoo richtte reeds in 1876 Ch. F. Adams Jnr. in een toespraak o.a. deze woorden tot de onderwijzers te Quincy (Mass.): «Having started the child by means of what we call a common school course, the process of further self-education is to begin... But we teach children to read; we do not teach them how to read ... That the one all-important thing, the great connecting link between school education and self-education, between means and end—that one link we make no effort to supply. Vet, though the school and the library stand on our main street side by side, there is, so to speak, no bridge leading from the one over to the other» 2).

Sinds dien tijd heeft zich de beweging naar aansluiting op verrassende wijze voortgeplant. 3) Eerst na 1892 namen ook de onderwijzers aan de beweging deel, en vooral toen in 1896 de «National Education Association» een afzonderlijk «Library Department» oprichtte en samenwerkte met de bijzondere afdeeling in de «American Library Association» drong het besef van het belang der zaak zoowel in onderwijs- als in bibliotheekkringen voor goed dóór. Toen dan ook Caroline M. Hewins in 1898 de resultaten van haar enquête over de samenwerking van school en bibliotheek publiceerde4), kon zij o. a. berichten, dat van de 125 aangeschreven bibliotheken bezaten:

Children's-room or -department 33

General works with schools 99

School duplicates 13

Branches in schools 26

80. Uit datzelfde jaar bezitten wij een uitgebreid rapport van

') Work between libraries and schools; a symposion. /n:LJ. 1897, p. 181.

2) Ch. F. Adams, The public library and the public schools. In: LJ. 1877, p. 437. — Een samenwerking tusschen school en bibliotheek in Engeland, reeds uit 1873, vermeldt F. Turner, The place ot the public library in relation to elementary, secondary, and higher education. L. 1894, p. 170.

3) Een overzicht is te vinden bij: Josephine A. Ra t h bo r ne, Co-operation: between libraries and schools: an historical sketch. In: LJ. 1901, p. 187—191.

4) C. M. Hewins, Report on children's reading. In: LJ. 1898, p. 35—39.

Sluiten