Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaarplaatsen voor zeldzame en kostbare schatten, dan het algemeen nut dienend, staan zij op één lijn met de wetenschappelijke bibliotheken. Ongetwijfeld doen zij ook zóó hun nut, maar het valt niet te ontkennen, dat zij zoo goed als waardeloos zijn voor den niet-onderlegden bezoeker.

Het ligt eerder op den weg der museum-beheerders, dan op dien van Openbare Leesmusea, hierin verandering te brengen: door aan te dringen op ruimer openstelling, door het aanbrengen van eenvoudige aanwijzingen bij ieder voorwerp afzonderlijk, door wisselende tentoonstellingen en dergelijke. Maar toch kan het Openbaar Leesmuseum zijn nut trekken uit de beweging ten gunste dezer bevattelijker-making der musea, en het veldwinnend streven naar wat meer kunstbegrip onder hen, die niet zoo dadelijk en altoos met voorwerpen van kunst in aanraking komen kunnen.

Want het is niet voldoende, dat het streven naar algemeene ontwikkeling zich bij voorkeur richt op vermeerdering van kennis, doch ook op gevoeliger worden voor kunstindrukken. Zoolang dan ook musea — en in het bijzonder kunstmusea — hun poorten niet wijder openzetten, is het Openbaar Leesmuseum de aangewezen plaats, om enkele collecties aan te leggen van goede reproducties, van etsen, gravures en houtsneden; van fraaie boekbanden, modellen voor ontwerp- en teekenwerk, zooals reeds boven is aangegeven.

Wordt deze collectie omvangrijker — de Engelsche wetgever heeft hierin voorzien 2) — zoo is het raadzaam de collecties niet in het Openbaar Leesmuseum te houden, doch een nevenliggend gebouw voor museum in te richten, 3) doch zóó, dat zoowel bibliotheek als museum gemakkelijk van uit één der beide instellingen bereikt kan worden. 4)

Gewoonlijk echter zal men zich moeten bepalen tot het aanleggen en uitstallen van kleine, zelf te beheeren verzamelingen; tot het in de lees- en kinderzalen ophangen en plaatsen van eenige goede reproducties naar schilder- en teekenwerk, of ter leen vragen

') Die Museen als Volksbildungsstatten. Ergebuisse der l'2n Konferenz der Centralstelle i. Arbeiter Wohlfahrtseinrichtungen. Berlin, 1904, 8°.

3) Zie b.v. J. Bain Jn r. Lectures, museums, art galleries etc. in connection with libraries. In: LJ. 1893, p. 215.

5) F. Kelley, Das Gesetz über freie Volksbibliotheken des Staates Illinois. In: ASG. 1899, S. 196.

4) H. A. Homes, Libraries with museums. In: LJ. 1881, p. 81.

Sluiten