Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen boven gezegd is over «fiction» voor onbemiddelden kan hier volstaan.

112. Het zal ook de aandacht hebben getrokken, dat in het debat over deze vraag bijna uitsluitend Amerikaansche en Engelsche schrijvers aan het woord zijn gekomen, terwijl men in de Duitsche literatuur der Biicherhallen-beweging maar zelden dit punt vindt aangeroerd. Ik breng dit in verband met het feit, dat de AngelSaksische Public Libraries meermalen duidelijk neiging vertoonen, overwegend wetenschappelijke bibliotheken te willen worden1), terwijl de Duitsche Bücherhallen juist een tegenwicht willen zijn ten opzichte van de in Duitschland bestaande, in Engeland en Amerika zoo goed als ontbrekende oude wetenschappelijke universiteits- en stadsbibliotheken.

Doch ook in Duitschland, evenals in andere landen, heeft men grenzen willen trekken, wat aan onderhoudende lektuur in Openbare Leesmusea thuis behoort, en wat daar steeds geweerd behoort te worden.

113. Te weren lektuur. Ook op dit punt verschillen de meeningen, doch komen zij ook in één punt overeen: geweerd moet worden de beslist minderwaardige literatuur.

Hieronder valt in de eerste plaats de kolportageroman, de pikante sensatieroman, het opwindend rooversverhaal en dergelijke, op minderwaardig-speculatieve gronden in den handel gebrachte boeken.'-)

Toch raadt Reyer aan, niet al te eng in de keuze te zijn in de belletristische afdeeling; de groote menigte is slechts oppervlakkig ontwikkeld, zegt hij, «sie vertragen das Beste nicht, wenn es nicht mit leichtem Mittelgut gemischt wird » 8) Hij doelt hier waarschijnlijk op de vele tweede- en derderangs-auteurs, waarvan ook overal de ondervinding leert, dat zij het zijn, die in de meeste gevallen gevraagd worden.4) En in denzelfden geest zegt K o e n i g: «Leute, deren Magen einen grauen Kase vor Schlafengehen recht gut vertragt, geben groben Farbeklecksen vor feinen Pinselstrichen

!) Zie b.v. E. Reyer, Handbuch des Volksbildungswesens. Stuttgart, 1896 S. 152. s) Zoo o.a. S. S. Green, Sensational fiction in public libraries. In: LJ. 1879, p. 345.

E. Reyer, Organisation öffentlicher Bibliotheken für Stadt und Land. In: ZVW. 1900, S. 10.

4) Zie bijv. J. C. Dana, The place of fiction in the free public library. In: LJCN. 1903, p. 36.

Sluiten