Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereikt worden. Maar men behoeft slechts eenmaal op het drukke uur van den dag naast den beambte aan de uitleenbank gestaan te hebben, om het onmogelijke van eenigen direkten invloed in te zien. De uitleening gaat grootendeels mechanisch, en van nadere bespreking van lektuur kan maar zelden iets komen.

119. Nu heeft men in den laatsten tijd gemeend ook langs, -.vat ik noemen wilde, «technischeu» weg, het gehalte der boek-

keuze te verbeteren.

Zoo raadt Reyer aan, een extra lees-penning te vragen voor belletristische werken, waardoor men in Weenen een daling van het percentcijfer der fiction heeft bereikt. ') Men bedenke echter, dat hierbij van het principe der kostelooze verstrekking wordt afgezien, en dat het dalen der cijfers op zich zelf niet de minste

innerlijke waarde heeft.

Iets beters is m i. het invoeren van het z.g.n. «twee-boeksysteem», waarbij aan iemand toegestaan wordt twee boeken tegelijk mede te nemen, doch van welke minstens één boek van onderrichtenden aard moet zijn; of de iets scherper bepaling, dat niemand een fïction-boek mede krijgt, zonder een onderrichtend boek daarbij. '-The effect of issuing two books might be to lead the borrower, who would otherwise read only fiction, to extend his reading into the other classes of litterature,2) zoo legt Bi rge de bedoeling van het twee-boeksysteem uit. Maar hij erkent tevens, dat het meenemen van een onderrichtend boek veelal voorwendsel is om een fictionboek te bekomen.

In andere bibliotheken wordt de methode gevolgd van beperkte opname, met dien verstande, dat alle nieuwe fiction-aanwinsten bij de uitleenbank of in de leeszaal worden uitgestald en aan iedereen de vrijheid wordt gegeven daaruit boeken te leenen. Deze boeken worden echter niet gekatalogiseerd, maar na een jaai worden de nieuwe aanwinsten geschift, en alleen de betere en meerwaardige in den katalogus opgenomen, terwijl de andere boeken of verwijderd, öf ongekatalogiseerd in depót worden gehouden voor eventueele aanvragen. Dit systeem verdient m.i. ernstige overweging.

Eveneens is de uitgave aantebevelen van maandelijksche bulletins met opgaven, welke aanwinsten aan de verschillende afdeelingen toegevoegd zijn.

') E. Reyer, Die Entwicklnng <ler Volksbibliotheken in Oesterreich. In: BVL. 1900, S. 15.

5) E. A. Birge, l.c. p. 93.

Sluiten