Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124. De prijzen, die voor deze romans gemaakt worden, overtreffen die, welke men voor gewone goede romans durft vragen. Zoo vertelt b.v. Huppert1), dat van «Die Geheimnisse von Mariaberg», welke roman het proces tegen een klooster bij Aken behandelde, binnen enkele maanden 200.000 exemplaren werden geplaatst, in 200 afleveringen, elk a 10 Pfg., totaal dus 20 Mark.

Fraenkel verhaalt, dat hem bekend is, dat dienstboden per kwartaal M. 5,25 aan kolportagelektuur besteden 2).

Voor Nederland vinden we een opsomming in een verslag van den Nederlandschen Protestanten Bond uit 18993). Enkele titels en prijzen neem ik hier over:

«De Geluksvogel» verscheen in 96 afleveringen a 10 ets per afl.

«De Stiefmoeder» » » 80 » » 10 » » »

«De Bruid van Venetië» » » 120 » » 10 » » »

«De ongelukkige Vrouw, of Levend ingemetseld) verscheen in 90 afleveringen a 71 a ct. per aflevering.

Men komt aldus tot totalen van 8 a 12 gulden; prijzen, die alleen betaald worden, omdat zij in wekelijksche termijnen bij het aanbieden van de nieuwe afleveringen kunnen voldaan worden.

Vergemakkelijkt deze regeling de afname, er worden verder nog allerlei lokmiddelen beproefd, om koopers te winnen. Zoo het in uitzicht stellen van een gratis premie, een spiegel, een theeservies of een naaimachine. Het behoeft geen vermelding, dat het gewoonlijk niet zoover komt, daar vóór het verschijnen van de laatste aflevering de kolporteur plotseling spoorloos pleegt te verdwijnen.

125. Wat nu den inhoud dier romans aangaat, zoo kan men dikwijls daarin de vindingrijkheid der schrijvers bewonderen, en soms zich kostelijk vermaken met den onzin. Julius Stinde heeft eens zoo'n kolportageroman op voortreffelijke wijze geparodieerd 4).

Maar dit doen de echte koopers en lezers van kolportageromans niet. Zij lezen om het verhaal te genieten, staan daarbij niet

•) P. Hnppert, l.c. S. 2.

s) H. Frankel, Ein neuer Weg zur sittlichen und geistigen Hebung des Volkes, 2e Aufl. Berlin, 1899, S. 13.

3) Verslag van den staat en de werkzaamheden van den Ned. Prot. Bond. Amsterdam, 1899, bl. 33.

4) J. Stinde, Emma, das geheimnisvolle Dienstmadchen, oder Der Sieg der Tugend. Berlin, 1904.

Sluiten