Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige lektuur uitoefenen op de criminaliteit. Zoo b.v. bij Bonger: «Een bijzondere beteekenis voor de etiologie van de misdaad heeft nog de dagbladpers in dezen zin, dat het meerendeel der kranten op volledige wijze verslagen opnemen van misdaden, de portretten geven der slachtoffers enz., en dit uitsluitend om aan de nieuwsgierigheid van het publiek te voldoen ; op deze wijze worden deze zelf de aanleidingen tot nieuwe misdaden, onderwijl zij de neiging tot navolging prikkelen, die ieder mensch in zekere mate bezit» *).

Er is verder meermalen gewezen op den invloed, dien dergelijke lektuur op kinderen en onvolwassenen en op hen, die niet kritisch tegenover het gelezen kunnen staan, uitoefent2).

En het heeft dan ook niet ontbroken aan pogingen, den schadelijken invloed, die van deze soort lektuur uitgaat, tegen te gaan door het bieden van betere.

Want nu eenmaal het onderwijs veel meer personen dan vroeger in de gelegenheid stelt, door lezen kennis te nemen van allerlei, wordt het wenschelijk, dat tenminste gezord wordt, dat naast het vele slechte, ook het betere en beste in ieders bereik valle. «Kennis te verspreiden onder de armere klassen der bevolking, zonder haar tegelijkertijd goede lektuur te bieden, doet het gevaar rijzen, dat zij, die een zekere mate van kennis bezitten, deze gebruiken zullen ten bate van slechte doeleinden», zegt Frégier terecht. 8)

129. Men heeft gemeend, dat dit resultaat te bereiken zou zijn, wanneer men, geheel op de wijze van den kolportageroman-handel, goedkoope lektuur in handen van het groote publiek bracht. Zelfs vindt men aangeraden ook in het uiterlijk en in de wijze van verspreiding, den kolportageboekhandel te volgen. «De menschen moeten zelfs op een dwaalspoor worden gebracht, zóó, dat terwijl zij meenen een welbekenden kolportageroman in handen te krijgen, ongemerkt gezonde leesstof in hun bezit is gekomen», luidt het zelfs, m.i. wat te naif in een der propaganda-geschriftjes, over het onderwerp handelend, 4)

W. A. Bonter, Criminalité et conditions économiques. Amsterdam, 1905, p. 461.

') Zie b.v. E. S c h n 1 t z e, Der jugendliche Verbrecher in Frankreiptfl In: DS. 1900, S. 126 seqq. / ^

■') H. A. Frégier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes vil les et des moyens de les rendre meilleures. Paris, 1840, Tonae 2, p. 114.

^ Pr ft a n lr pl 1/*

Sluiten