Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'32

mede: minder gevraagde, oude literatuur-uitgaven worden als «volksuitgaven» tegen verminderde prijzen op de markt gebracht.')

Of dan ook werkelijk veel van den boekhandel voor de verbetering van de volkslektuur te verwachten is, valt ernstig te betwijfelen. Juist die boekhandelaars, welke mindere literatuur en kolportage-boeken zullen weren, zoeken hun afnemers onder koopkrachtiger publiek, dan juist het minder gegoede deel der bevolking. En verder kan het den boekhandel, evenals elk anderen handelaar, doorgaans gehéél koud laten, w a t verkocht wordt, mits verkocht wordt: de étalagekasten van boekwinkels, waarin de meest tegenstrijdige publikaties zusterlijk naast elkaar plegen te worden uitgestald, zijn in dezen reeds zéér leerrijk.

131. Lektuur in Openbare Leesmusea. Het valt dan na te gaan, wat van hun kant de Openbare Leesmusea bereiken kunnen ter beperking van het lezen van minderwaardige lektuur, waar beide bovenbesproken pogingen tot verbetering van het gehalte niet, of slechts ten deele voldoen. -)

En alleen dan is door deze instellingen iets te bereiken, wanneer zij zich er op toeleggen, niet alleen wetenschappelijke en onderrichtende, maar ook onderhoudende lektuur op te nemen, bij de aanschaffing een strenge controle te houden, en op de boven aangegeven wijzen eenigermate invloed willen uitoefenen op de lektuurkeuze van het publiek. Juist in de omstandigheid, dat het percentage der uitleening van fiction zoo hoog is, — 70 a 80 " „ zooals we reeds zagen — ligt de mogelijkheid voor Openbare Leesmusea, invloed te kunnen uitoefenen binnen de grenzen van het fictionlezend publiek.

132. Wanneer wij dan nagaan, wat in Openbare Leesmusea gelezen wordt, en door welke personen, zoo verkrijgen wij de overtuiging dat werkelijk hier veel bereikt is, en nog veel meer te bereiken zal zijn, wanneer de instellingen overal haar burgerrecht verkregen hebben en systematisch zullen samenwerken met het onderwijs.

Men moet in het algemeen beginnen met te wijzen op de groote moeilijkheid, vaststaande feiten in de uitleening en de keuze van boeken te bepalen, en de resultaten in verschillende Openbare Leesmusea onderling te vergelijken.

') E. Wen graf, Literatur und Gesellschaft. In: NZ., 1889. S. 246.

2) Zie b.v. L. Curmer, De 1'établissement des bibliothèques communales en France. Paris, 1846, p. 43.

Sluiten