Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslag, uitgebracht aan den Nederlandschen Protestanten Bond. *) Uit een onder arbeiders ingestelde enquête bleek, dat in deze kringen ten onzent de krant vrijwel de eenige bron van lektuur mocht worden genoemd, daar boeken en tijdschriften meestal veel te duur waren, kolportageromans en dergelijke grof-prikkelende lektuur, ondanks de feitelijk hoogere prijzen, uitgezonderd.

Een andere, Dresdener, enquête licht ons over het aantal en den aard der boeken in bezit van arbeidsgezinnen aldus in:

Van 87 ondervraagde arbeidsgezinnen, bleken er

t6 in het geheel geen boek te bezitten.

13 met 28 werken en geschriften over natuurkunde.

14 » 45 » over hygiëne.

15 » 16 » » vaktechniek.

4 » 8 » van antireligieuzen aard.

19 » 45 » » juridischen aard.

25 » 63 » over politiek.

6 » 9 » » staat- en volkshuishoudkunde.

11 » 32 » » geschiedenis.

4 » 4 » » aardrijkskunde.

IO » 24 » van encyclopaedisch gehalte, woordenboeken

enz.

6 » 6 » in vreemde talen.

37 » 52 » over literatuur, muziek, enz.

14 » 16 » van belletristischen aard.

15 » 36 » minderwaardige ontspanningslektuur.

Er bestaan, wat zeer te betreuren valt, nog te weinig dergelijke opgaven om met eenige zekerheid gevolgtrekkingen te maken over de armoede of de onverschilligheid van de arbeiders en andere klassen ten opzichte van het zelf aanschaffen van boeken.

13S. Maar uit de uitleentabellen van Openbare Leesmusea kunnen wij toch wel weten, dat naast de uitleeningen uit de afdeeling ontspanningslektuur, een groote vraag bestaat naar historische boeken, aardrijkskunde, waaronder vooral reisbeschrijvingen, levensberichten en populair-wetenschappelijke werken, vooral over sterrenkunde, electriciteit en natuurkuude. 2)

Daarentegen is er zeer weinig vraag naar religieuze lektuur,

') Verslag van den staat etc. van den Nederl. Prot. Bond. Amsterdam, 1899, bl. '27, seqq.

s) Zie b.v. C. W. Sutton, What our readers will read. In: LC. 1886, p. 140,152.

Sluiten