Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

work" is bestemd voor hen, die niet zelf den weg weten om tot de literatuur over een onderwerp, dat hun belang inboezemt, te geraken. Heter dan aan de uitleenbank of de uitleenloketten kan dit zeer nuttige werk geschieden in de rustige studiezaal.

186. Er moet echter voor één ding ernstig gewaarschuwd worden, vooral omdat te menigmaal juist in dezen zin gezondigd is: men late niet toe, dat in de leeszalen gespeeld wordt, zij het dan ook met nog zoo onschuldige gezelschapsspelen. Maar al te dikwijls wordt, vooral in ouderwetsche volksbibliotheken, aldus een soort societeit geopend, soms ook wel met het doel het arbeiderspubliek te trekken. Dergelijke uitwassen behooren niet geduld te worden in Openbare Leesmusea; zij kunnen alleen dienen om het peil van dergelijke instellingen te verlagen.

Evenmin worde, wat wederom in vele volksbibliotheken wèl gebeurt, aan den bezoeker gelegenheid gegeven tot het maken van vertering. Meent men daar niet buiten te kunnen, zoo bestemme men een aparte kamer voor recreatiezaal, zooals b.v. in Stuttgart geschiedt.

187. Langzamerhand begint men echter het nut der aanvulling van uitleenboekerij door leeszalen in te zien.

Men heeft opgemerkt, dat door de leeszaal velen tot de uitleenbibliotheek komen en men heeft zelfs dezen overgang willen in de hand werken door in de leeszaal tevens de uitleenbank te plaatsen. Ik wees er boven reeds op, hoe verkeerd dit gezien is. Maar wanneer men zich beperkt tot het in de leeszaal uitstallen van een klein getal boeken, waarop men in het bijzonder de aandacht der bezoekers vestigen wil. en deze ter beschikking van het publiek houdt, dan kan daar geen ernstig bezwaar tegen rijzen. Eveneens is de leeszaal de geschikte plaats om aankondigingen te doen van voordrachten, enz.

188. Is dus m.i. om praktische redenen geboden, aan de uitleen-bibliotheek ook leeszalen te verbinden, zoo valt anderzijds nog te waarschuwen tegen het oprichten van leeszalen zonder uitleenbibliotheek. In Manchester leent de groote centrale Public Library geen boeken uit, en is de centrale dus alleen »referencelibrary». Het groote aantal branches komt aan dezen toestand eenigszins tegemoet, maar toch zal men wèl doen, dit vrijwel alleenstaande voorbeeld niet te volgen. Leeszalen, die geen boeken voor het tehuislezen uitleenen, zien zich van zelf verplicht tot de uitleening over te gaan ; als voorbeeld haal ik de gunstig bekend staande leeszaal te Groningen aan.

Sluiten