Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De keuze heeft eens per maand plaats, nadat in den voorraad door den hoofdbibliothekaris een schifting is gemaakt. Van de titels der uitgeschoten boeken worden lijsten gemaakt en vóór de vergadering aan de leden der commissie rondgezonden. Deze lijst wordt gewoonlijk onveranderd goedgekeurd.

De New-York Mercantile Library wordt bestuurd door een Board of Directors van 12 leden, waaruit zich vier commissies, elk van 3 leden, vormen. Eén dezer, de «Purchasing Committee», is belast met de boekkeuze, welke voorbereid wordt door den hoofd-bibliothekaris.

205. Een andere wijze van samenstelling van de boekkeuzecommissie, welke m. i. nog de voorkeur verdient boven de genoemde, is deze, dat de bedoelde commissie door coöptatie of anderszins aangevuld wordt met een aantal personen, buiten het bibliotheekbestuur staande. De kans is daarbij dan grooter, dat werkelijk personen in de commissie zitting hebben, die zich voor de keuze der boeken interesseeren, en... daar ook verstand van hebben.

De medewerking van dergelijke buitenstaanders kan ook door den hoofdbibliothekaris zelf reeds worden aangezocht, wanneer hij, zooals b.v. te Boston gebeurt, nieuwe boeken geregeld ter lezing geeft aan een 15—20 tal personen, die zich daartoe bereid verklaard hebben. Voornamelijk voor ontspanningslektuur is in deze wijze van handelen veel goeds gelegen. Twee personen lezen telkens éénzelfde boek en brengen rapport uit over hun bevinding en de wenschelijkheid van aanschaffing: verschillen deze meeningen, zoo wordt nog een derde lezer aangezocht zijn oordeel te zeggen. !)

206. Overigens zal de hoofdbibliothekaris bij het opmaken van de groslijst moeten afgaan op recensies in kranten, tijdschriften en vooral op die, welke voorkomen in de vaktijdschriften, b.v. op de kritieken en inhoudsopgaven in de «Blatter für Volksbibliotheken und Lesehallen», de «Bulletin des Bibliothèques Populaires», de «Folkbibliotheksbladet»; voor NederlandscheGymnasium-en H. B. S. schoolbibliotheken in het «Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs». Voor de onderrichtende en wetenschappelijke afdeelingen bestaan verder nog tal van bibliografische uitgaven.

Eenigszins voorzichtig zij men echter met het raadplegen van, en het afgaan op z.g.n. «modelkatalogi» door uitgevers samengesteld.

•-) LJ. 1889, p. 528.

Sluiten