Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij kostbaarder werken aanteekening worden gehouden in het boek zelf.

213. Ook zal bij voorbaat gewaakt moeten worden tegen schadelijke handelingen van de zijde van den lezer onder het lezen.

In zeer vele gevallen zal vóór in het boek een uittreksel uil het uitleenreglement worden geplakt; bovendien het nog in korte woorden gestelde verzoek, bij het omslaan der bladzijd&e de vingers niet te bevochtigen, noch ter aanduiding, waar men bij het lezen gebleven is, de bladzijde omtevouwen: zich te onthouden van het maken van aanteekeningen, en dergelijke.

In sommige Public Libraries in Noord-Amerika is men zelfs zoo ver gegaan «Library Leagues» op te richten onder kinderen en ouderen, waarvan het eenig doel is te zorgen, dat de boeken in goeden staat blijven *). Het voorbeeld is in dezen gegeven door de Public Library in Cleveland, die in 1897 de eerste proef daarmede nam. Het komt mij voor, dat deze voorzorg overdreven mag worden genoemd.

In Bremen verschaft de Bücherhalle in de boeken te bevestigen leesteekens, die bovendien gebruikt worden voor de noteering van den datum, waarop het boek moet worden teruggebracht.

Vooral Duitsche Bücherhallen plakken vóór in het boek tegen den omslag, een aantal «Leseregeln», wenken bevattend, die bij'het lezen op te volgen zijn. O. a. vindt men deze opgenomen in het handboek van Schultze, S. 361.

214. Katalogiseering, klassificeering en nummering.

Wanneer dit alles ter binderij in orde is gebracht, komt het boek ter katologiseering, klassificeering en nummering terug, en begint daarmede voor iedere bibliotheek het lastigste en tijdroovendste werk.

Het maken van den katalogus, het indeelen in één der rubrieken en het geven van een plaats in de boekenkasten is daarop gericht, dat op de eenvoudigste en minst-tijdroovende wijze een gewenscht boek kan worden gevonden, in den katalogus door den bezoeker en vervolgens door het personeel in het magazijn. Vooral voor Openbare Leesmusea geldt het, zich hiervoor alle moeite te geven, wil men aan het gestelde doel beantwoorden, aan ieder, de gelegenheid te geven, te kiezen wat hem aanstaat, te bepalen wat hij wil leenen, en te zorgen voor snelle uitvoering van ieders aanvrage.

') Zie LJCN. 1897, p. 151; LJ. 1898, p. 144.

Sluiten