Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan echter ook in iedere rubriek de boeken alphabetisch naar den auteur (of bij anonima naar den titel) plaatsen een methode, die in Amerikaansche Public Libraries bijna algemeen wordt toegepast. Daarbij is dan natuurlijk geen sprake van doorloopeude volgnummers naar gelang der aanwinsten, doch men zet voortdurend de nieuwe boeken tusschen de oude. in alphabetische orde naar de schrijversnamen.

Men gebruikt daarbij «Cutter's Author M a r k s», waarin de ineest voorkomende eigennamen opgenomen zijn, en deze op vernuftige wijze omschreven worden met de beginletters plus een cijfer, dat rekening houdt met de omstandigheid, of de navolgende letters meer of minder ver in het alphabeth voorkomen. Men zal zoodoende de volgende omschrijving van den schrijversnaam vinden:

Abbott, aangeduid met Ab2 Crabb. aangeduid met CS4 Acland, » » Ac6 Gardiner, » » G16

Cook, » » C77 Gerry, » » G36

Cousin, » » C83 Shock, » » Sh8

Is één schrijver door meerdere werken in eenzelfde rubriek vertegenwoordigd, zoo voegt men aan deze signatuur een tweede cijfer toe; zoodat b.v. het derde boek van den schrijver Abbot in een zelfde rubriek, de signatuur bekomt Ab2.3- Gesteld dus, dat dit boek thuis behoort in de, in het decimaal systeem met 343.5 aangeduide rubriek, zoo is de volledige signatuur van het

boek 343.5 Ab2,3.

De afdeeling ontspanningslektuur zal men steeds alphabetisch naar den schrijver te zetten hebben en zonder verdere signatuur dan de Cuttersche.

232. Men kan echter ook van meening zijn, dat het onnoodig is de boeken systematisch te rangschikken, als men slechts zorg draagt een goeden systematischen katalogus tot zijn beschikking te hebben.

In dit geval kunnen de boeken, al naar zij inkomen geplaatst, op twee wijzen genummerd worden; namelijk: öf dóórloopend van n« 1 tot het laatste nummer toe; öf de nummering kan verband houden met de kast en de plank, waarop het boek staat. Bij de laatstgevolgde methode vangt men aan, de kasten met cijfers te nummeren; verder geeft men aan iedere plank in de kast een letter, en ten slotte krijgt elk boek op die plank zijn eigen volgnummer. Men kan dus b.v. krijgen de signatuur: 52 C 18, wat zeereen wi!: 52s,e kast, plank C , volgnummer 18.

Sluiten