Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234. Gedrukte boekkatalogus en kaartkatalogus. Evenzeer is het voor de instelling een belangrijk punt van overweging, of zij haar katalogi zal laten drukken en in boekvorm, óf in kaartvorm voor den bezoeker zal toegankelijk stellen. De meening dat het publiek niet zelf tot den katalogus behoort te worden toegelaten, doch zijn wenschen aan het personeel kenbaar te maken heeft, is alleen dan te verdedigen, wanneer een zéér groot personeel de bezoekers ten dienste kan worden gesteld. Maar ook dan nog is m. i. de vraag gewettigd, of het niet beter is den bezoeker vertrouwd te laten worden met den katalogus, hem zelf te laten zoeken en kiezen. Het niet tot den katalogus toelaten van het publiek, — zooals b.v. in de Bibliothèque Nationale te Brussel met voldoend-, en sedert korten tijd ook in de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek doch met onvoldoend personeel geschiedt, — kan m. i. zelfs voor bibliotheken van meer gesloten karakter geen aanbeveling verdienen, en allerminst voor Openbare Leesmusea.

Men zal er hier integendeel op uit zijn, alle middelen aan te wenden om den bezoeker op de hoogte te brengen van hetgeen hij ter boekerij bekomen kan; en voorzoover een katalogus bij machte is daarvan een denkbeeld te geven, is er alleen weifeling mogelijk over de vraag, of het een gedrukte boekkatalogus dan wel een kaartkatalogus zal wezen.

De gedrukte katalogus biedt het voordeel, dat met één oogopslag een aantal bij elkaar behoorende titels kunnen worden overzien, wat bij een kaartkatalogus niet zóó het geval is. Hij kan verder in ieders bezit gebracht worden en thuis worden geraadpleegd. Ontegenzeggelijk groote nadeelen, aan den gedrukten katalogus verbonden, zijn : dat de uitgave met groote onkosten gepaard gaat, dat de katalogus in grootere bibliotheken spoedig een onhandelbaar formaat verkrijgt, maar vooral: dat hij bijna aanstonds reeds na het afdrukken aanvulling behoeft niet de titels van nieuwe aanwinsten. Hierin wordt voorzien door reeksen supplementen, bijgeschreven titels op ingelaschte blanco vellen, enz., waardoor echter nimmer de overzichtelijkheid gebaat wordt; terwijl na eenigen tijd aan den verwarrenden toestand een einde moet worden gemaakt door een nieuwe bewerking, die veel tijd en werk neemt, om binnenkort het lot te deelen van haar voorgangers.

Om al deze redenen is het laten drukken van den katalogus

Sluiten