Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, maakt: voor ieder volkomen openstaand gemeengoed, gaat van het principe uit, dat de bezoeker meer gebaat is bij de keuze van een boek, bepaald door eigen aanschouwen van het gebodene, dan bij de keuze van een boek, geleid door een titelopgave in een katalogus. Geef dus den bezoeker, zoo redeneeren de voorstanders, de gelegenheid zich in de boekenmagazijnen zelf te begeven, laat hen daar, hetzij met, hetzij zonder toezicht, zelf de boeken van de planken halen, het boek bezien, doorbladeren, en alleen dan mee naar de uitleenbank nemen om daar de gewone formaliteiten voor de uitleening te laten plaats hebben, wanneer het boek bevalt.

Er valt aanstonds op te wijzen, dat in vele bibliotheken reeds een zekere mate van «Open Boekerij» bestaat, ten opzichte n.1. van de woordenboeken, handboeken, encyclopaedieën, enz. en de nieuwe afleveringen van loopende tijdschriften, gewoonlijk voor ieder in lees- en studiezalen zonder eenige beperking bereikbaar. Vooral in bibliotheken met een kalmen dienst, vereenigingsbibliotheken, die voor bestuurslichamen enz., zal men geheel vrijen toegang toegestaan vinden. Thans wordt echter hetzelfde gevraagd voor het boekenmagazijn zelf in voor ieder toegankelijke boekerijen.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de «Open Boekerij» ijverige voorstanders zoowel als hardnekkige tegenstanders bezit Niet zoozeer in Noord-Amerika, waar het systeem reeds zijn burgerrecht veroverde 1), noch in de vastelandsbibliotheken waar het idéé nog niet is doorgedrongen, maar vooral in Engeland, waar sinds 1892 de jongere bibliothekarissen een ijverige propa ganda voerden, en de oudere een beslisten afkeer aan dag legden 2) voor de, in Engeland liever «Safeguarded Access» genoemde vrije toelating.

Om de zaak goed onder de oogen te kunnen zien, mogen hier de argnmenten der vóór- en tegenstanders wat uitvoeriger worden behandeld.

246. Voorstanders. De voorstanders van «Open Boekerij» wijzen op de volgende voordeelen, aan het systeem verbonden.

') De eerste Public Library in Amerika met «Open Boekerij" was die te Pawtucket. Zie: M. A. Sanders, The possibilitiea of public libraries in manufacturing communitie9. In: LJ. 1887, p. 397.

s) J. D. Brown, Open libraries from a British standpoint. In: LJ. 1895, p. 9.— De eerste Engelsche public library met »Open Boekerij" was die te Clcrkenwell (1893/4); Zie: J. D. Brown, Recent developments of library practice. In: Greenwood's Yearbook, 1897, p. 81.

Sluiten