Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1) Overbodig wordt in de meeste gevallen het aanvragen van boeken uit een katalogus, ■ het zoeken, halen en brengen door het personeel, wanneer de bezoeker zelf kan gaan zien of een door hem gewenscht boek aanwezig is1). Een tijd- en moeitebesparing alzoo ten voordeele van den goeden gang der uitleening, gepaard gaande met een, hoewel niet omvangrijke vermindering van het personeel. In de Clerkenwell Public Library b.v. verblijven de lezers gemiddeld 4 tot 6 minuten in de boekerij 2).

Voor den gewonen bezoeker is dit korte oponthoud niet anders dan uiterst welkom. Minder geldt dit argument voor hem, die voor wetenschappelijk onderzoek naar het Openbaar Leesmuseum gaat, kalm kan afwachten, en den tijd heeft. Alwie voor ontspanningslektuur of een enkel onderrichtend werk aan komt kloppen, doet dat doorgaans terloops, snel, op weg naar het werk of naar huis-1). En waar dit slag bezoekers een groot percentage van het bezoek zal vertegenwoordigen, is al wat hun tot gerief kan strekken, een ernstige overweging waard.

(2) De bezoeker, die tot de kasten zelf toegelaten wordt, zal beter dan uit den katalogus, hoe goed deze ook moge ingericht zijn, leeren kunnen, met wat voor soort boek, het formaat enz., hij te doen heeft.4) Hij is in de gelegenheid zijn keuze op eigen aanschouwen te gronden, en behoeft zich niet door steeds onvolledige, bloote titelopnamen te laten leiden.

(3) Op nog andere wijze is een betere keuze gewaarborgd, wanneer men let op de mogelijkheid, dat de bezoeker temidden van allerlei soorten boeken staande, er lichter toe komen kan, zijn lektuur uit een andere rubriek dan waarin hij anders placht te zoeken, te kiezen. Een verbetering der lektuurkeuze, zoowel in de afdeeling onderhoudende lektuur, als van deze afdeeling naar onderrichtende, wordt op deze wijze verwacht.5)

Zoo noteerde de Alameda Public Library de uitleeningen in 1892, vóór, en in 1896 na de invoering der «Open Boekerij», respectivelijk 51.332 uitleeningen, waarvan 89V0 fiction, en 115.126 uitleeningen, waarvan 68°/„ fiction6). Brown wijst er verder op,

') H. K. Moore, Open access in public lending libraries. In: L. 1900 p. 51.

!) J. D. Brown, l.c.

s) T. W. Higginson, Access to shelves. In: LJ. 1891, p. 268.

*) Zie b.v. LJ. 1886, p. 74. — Zie: H. Pu tnara, Access to the shelves, a possible tunction of branch libraries. In: LJCN. 1891 p. 62.

«) Zie § 119.

6) J. W. Harbourne, The guileless West on «.weeding out". In: LJ. 1897, p. 252.

Sluiten