Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in het besef, vertrouwd te worden, waartegen het verlies van enkele boeken ruimschoots opweegt. ')

(2) Tegen het verkeerd plaatsen van boeken door den bezoeker zijn zeer eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen. Men kan b v. de boeken uit één rubriek in één kleur binden laten, waardoor verkeerde plaatsing voorkomen of althans aanstonds opgemerkt wordt. Ditzelfde bereikt men door het op den rug plakken van etiketten met in het oog loopend verschillende figuren *) Ter ontdekking van verkeerde plaatsing in de rij wordt aanbevolen, de etiketten der in één kast op één rij staande boeken elk een eigen etiketkleur of vorm te geven, of de etiketten te plakken op verschillende hoogten voor de onderscheiden rijen. Ook wijze men aan elk der beambten van het personeel een bepaald aantal kasten ter dagelijksche controle aan.

Ter voorlichting van den bezoeker, die trouwens na enkele bezoeken reeds voldoende den weg zal kunnen vinden, plaatse men vooreerst een duidelijken plattegrond der boekerij in het vertrek, en geve men vervolgens in duidelijke letters en cijfers den inhoud van iedere kast aan.

249. Conclusie. Na aldus het vóór en het tegen aangegeven te hebben der «Open Boekerij», kunnen wij tot de volgende conclusie komen.

Het Openbaar Leesmuseum, dat aan den bezoeker vrijen toegang in het magazijn zelf wil toestaan, zal voorzorgen te nemen hebben ten opzichte van kostbare boeken, kan zelfs dien toegang alléén toestaan voor de minder kostbare afdeelingen, b.v. die der ontspannings literatuur; en in deze afdeelingen een onmerkbaar, doch waakzaam toezicht laten uitoefenen.

Alleen kleinere Openbare Leesmusea en hulpbibliotheken zullen het eerst en onvoorwaardelijk tot het systeem mogen overgaan 8), omdat daar het eenvoudigst en op de minst bezwaarlijke wijze het geheele magazijn te overzien zal zijn. In plaatsen en landen, waar de geheele instelling van Openbare Leesmusea een geheel nieuw element in de opvoeding der massa is; waar verder een bevolking woont met weinig sociale beschaving; daar zal op uiterst voorzichtige wijze, en liefst eerst na eenige jaren van algemeene

') Zie, b.v. LJ. 188S, p. 309.

s) Zie § 232.

■*) Zie b.v. H. Put nam, Access to the shelves, a possible function of branch libraries. In: LJCN. 1891, p. 62.

Sluiten