Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeel hiervan is, dat men aanstonds kan nagaan, wie borg is gebleven voor een in gebreke blijvend lezer, en anderzijds kan zien, voor welke en hoeveel personen iemand borg bleef, ingeval het voorkomt, dat een borg aan zijn verplichtingen weigert te voldoen.

Hoe minder formaliteiten geëischt worden, hoe beter het mij echter voorkomt te zijn. Wel zal het noodig blijken, geregeld, b.v. om de twee jaren, hernieuwde inschrijving als lezer te eischen.

258. De lezerskaart. Wanneer de bezoeker aan deze en dergelijke formaliteiten voldaan heeft, wordt hij als ingeschreven lezer beschouwd en wordt hem een lezerskaart uitgereikt.

De inschrijving geschiedt öf in een lezersboek, vermeldend naam, woonplaats, beroep, leeftijd, öf op een dubbel stel losse kaarten, alphabetisch èn naar volgnummer te rangschikken. Elk ingeschreven lezer toch ontvangt een volgnummer, hetzij een doorloopend, hetzij een volgnummer, gegeven op de wijze zooals dit in de Kruppsche Biicherhalle geschiedt, waarbij achter de beginletters van den eigennaam een doorloopend nummer gevoegd wordt al naar gelang de lezers zich laten inschrijven. Men zal dan b.v. den lezers deze nummers geven:

8,1 1 — Bakker Bu 2 — Bastiaarise Ba 3 — Backer Ba 4 Bartieveld

Be 1 n de Beer Be 2 =: Bentveld •

enz.

Men voorkomt op deze wijze groote nummercijfers, terwijl het terugvinden van den naam gemakkelijker zal vallen.

259. ®it nummercijfer wordt tegelijk met den naam ingevuld op de lezerskaart van den leener.

Verschillende vormen van lezerskaarten worden gebruikt. Men kan twee hoofdtypen onderscheiden: die, welke bestemd zijn om alleen als identiteitsbewijs te dienen, en zulke, waarop tevens genoteerd wordt, welk boek en op welken datum dit werd uitgeleend.

Het eerste type, vooral in Engelsche Public Libraries gebruikt, is van klein, handig formaat, dikwijls als een boekje met leer overtrokken, of in een foudraal van linnen, of van een eenvoudig dik stuk karton, en bevat doorgaans geen andere aanduiding dan naam, volgnummer en woonplaats. Ter noteering van de achtereenvolgende

Sluiten