Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch is het noodzakelijk, dat éénvormige statistieken gemaakt worden:

(1) Voor de Openbare Leesmusea zelf, om van jaar tot jaar den gang der instelling te weten, zoowel voor zich zelf als ter mogelijke onderlinge vergelijking met andere soortgelijke instellingen. Zij dienen te weten: hoeveel personen als lezer zijn ingeschreven, hoeveel uitleeningen plaats hadden, hoe de staat der inkomsten is. Bost wiek merkt dan ook zeer terecht op, dat de statistiek in een bibliotheek een soort rekening en verantwoording is van het werk, dat gedaan wordt met het in de instelling gestoken geld. *)

(2) Voor de bibliotheekwetenschap, om conclusies te kunnen trekken aangaande: de verhouding der uitleeningen in de verschillende literatuur rubrieken; de samenstelling van het lezerscorps ; het totaal aantal instellingen en het aantal beschikbaar gestelde boeken (banden); het getal bibliotheekkrachten. Enquêtes over bijzondere onderwerpen kunnen de gegevens over deze takken nog verder aanvullen.

De bibliotheekstatistieken zullen derhalve over de volgende punten licht moeten geven, en behooren derhalve de bibliotheken eenvormige telling te houden aangaande:

(a) het aantal ingeschreven lezers, hun beroep, geslacht en leeftijd;

(b) het aantal bezoekers van de lees- en studiezalen;

(c) het aantal uitleeningen, en wel: het aantal der personen die leenden, het aantal en den aard der boeken (b a n d e n), die geleend werden;

(d) het aantal boeken (banden) in de lees- en studiezalen gebruikt, de rubrieken waartoe deze behooren;

(e) het aantal boeken (banden) dat de instelling bezit, aanschafte en verwijderde;

(f) de jaar-balans der instelling;

(g) het aantal personen in de instelling werkzaam.

273. Elk dezer punten verdient een bijzondere bespreking.

(a) Het getal ingeschreven lezers geve men op volgens de lijsten van de tweejaarlijksche hernieuwde inschrijvingen; m.a.w. zoodra een bezoeker langer dan hoogstens twee jaren geen boek leende, schrappe men hem als ingeschreven lezer. Wenschelijk is onderlinge afspraak der instellingen in hetzelfde land, de her-

]) A. E. Bostwick, Library statistics. In: LJ. 1904, p. 6.

Sluiten