Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274. Bij een uniforme regeling der statistische tellingen zal het verder gemakkelijk vallen, periodieke rapporten te publiceeren over den stand van het bibliotheekwezen, zooals in Noord-Amerika op gezette tijden door het Education Department worden uitgewerkt en gepubliceerd; en zooals ook ten onzent de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, voor de door haar onderhouden volksbibliotheken doet.

Een overzicht van het bibliotheekwezen ten onzent bezitten wij niet; een telling door tusschenkomst van het Centraal Bureau van Statistiek zou, met het oog op deze leemte in onze kennis van de algemeene inheemsche bibliotheektoestanden, zeker hoogst welkom wezen.

275. De hygiëne van het boek. Ten slotte zal het boek terugkomen ter plaatse, waar het zijn weg aanving: in de uitleenboekerij.

Met een enkel woord is in g 208 reeds gewezen op de wenschlijkheid, ieder boek te kunnen nazien en reinigen, alvorens het voor een volgende uitleening beschikbaar wordt gesteld.

De vraag, of door toedoen van boeken uit een voor ieder openstaande boekerij besmettelijke ziekten kunnen worden overgebracht, is van bibliotheekzijde het eerst gesteld in 1879 door de directeuren der Chicago Public Library. ') In de genoemde bibliotheek zelve bleek toen geen geval van besmetting door boeken uit de boekerij bekend te zijn geworden, en evenmin wisten de 19 aangeschreven doctoren en bibliothekarissen uit hunne omgeving zekerheid dienaangaande te geven. Van de doctoren geloofden 2 niet, 9 wèl aan de mogelijkheid van overbrenging, terwijl sommigen onder hen op ontsmettingsovens in de bibliotheek aandrongen.

Eerst in 1891 is het onderwerp in de Library Journal wederom ter sprake gekomen. Vooreerst vindt men daar een aantal conclusies overgenomen uit de antwoorden van medici en bibliothekarissen, gepubliceerd in de «Commercial Advertiser». ~) Slechts in een enkel geval kon met eenige zekerheid aangewezen worden, dat door den omslag van een, in een besmet huis gelezen boek, ziektekiemen waren overgebracht.

Uit ditzelfde jaar dagteekent nog een andere enquête, op ruimer

') W. F. Poole, Th<5 spread of cor.tagious diseases by circulating libraries. In: LJ. 1879, p. 258.

!) LJ. 1891, p. 80.

Sluiten