Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

280. Inleiding. Twee lichamen zijn in Openbare Leesmusea aangewezen om in gemeenschappelijk overleg het hierboven beschreven raderwerk in gang te zetten en te houden: een voor het algemeen toezicht, en een voor de dagelijksche werkzaamheden.

In de navolgende paragrafen zal een overzicht gegeven worden van verschillende typen van regelingen voor het algemeen bestuur der instelling, hetzij dit gekozen wordt uit en door de leden eener bibliotheekvereeniging, hetzij door gemeentelijke autoriteiten aan een zoodanig lichaam de nadere zorg voor de instelling wordt overgedragen.

Het is in het algemeen wenschlijk, dat dit bestuur volkomen vrij is in zijne beslissingen; alleen een jaarlijksch rapport over het geheele beheer aan de ledenvergadering of aan het gemeentebestuur heeft uittebrengen, en op gezette tijden, doch bij gedeelten aftreedt. Hoe minder leden ex officio in het bestuur zitting hebben, hoe beter.

Het bestuur zal in de meeste gevallen den hoofdbibliothekaris tot secretaris aanstellen, opdat steeds voldoende voeling tusschen bestuur en personeel besta.

Wat dit personeel betreft, zoo hebben wij na te gaan, welke eischen aan persoon en beroep te stellen zijn; voor de werkzaamheden, aan het personeel opgedragen, wordt in hoofdzaak verwezen naar voorgaande bladzijden: de daar beschreven technische vragen geven een voldoend beeld van de taak, aan het personeel toevertrouwd.

Bij het bespreken van de eischen aan beroep en persoon gesteld, heb ik steeds getracht het onderscheid voor oogen te houden tusschen het personeel in Openbare Leesmusea en dat in wetenschappelijke en studie-bibliotheken. Niet steeds echter is dit onder-

m

Sluiten