Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295. Want aan leiders van Openbare Leesmusea mag de eisch gesteld worden, dat zij doordrongen zijn van het besef, dat de aan hunne zorgen toevertrouwde instellingen, instellingen zijn van almeen nut van hetzelfde hooge gehalte als de school. Dat zij echter in nadeeliger positie geplaatst zijn, met korter riemen te roeien hebben dan de instelling voor onderwijs, waarheen ieder ve r p 1 i c h t is te gaan en waaraan ieder gedwongen wordt zijn aandacht te schenken. Hem daarentegen is opgedragen de middelen te beramen, waardoor ieder uit eigen, vrijen wil ditzelfde doet ten opzichte van het Openbaar Leesmuseum.

Boven de door Graesel opgesomde eigenschappen is voor hem de eigenschap van grooter waarde: te bezitten het talent der organisatie. Niet alleen de organisatie van den inwendigen dienst, de organisatie van het systeem van werken binnen de muren der instelling, doch vooral de organisatie van den verspreidingsdienst: in scholen, fabrieken, hulp- en \\ ijkbibliotheken, in woningen, en door reizende bibliotheken, universiteitsuitbreiding, cursussen en voordrachten.

296. Behalve dit organisatie-vermogen verwachten wij van hem een reeks van eigenschappen, die den eenmaal tot belangstellende gemaakten bezoeker, tot vasten bezoeker zal maken.

Geduld, menschenkennis en een gelukkig geheugen zullen hem daarbij van groot nut zijn.

Geduld, dat hem in staat stelt ieder aan te hooren, en vooral: ieder te willen aanhooren : een achter gesloten deuren onzichtbaar blijvend leider der instelling is het begin van ontmoediging bij den belangstelling-, doch zich nog niet thuis voelenden bezoeker.

Menschenkennis zal hem in staat stellen te raden, niet zoozeer wat iemand begeert, dan wel, wat voor hem geschikt is. Een goed voorziene boekerij zal toch in den regel de keuze hebben tusschen bronnen en lektuur van verschillend gehalte voor één zaak. Hij zal moeten kunnen raden en aanraden.

Ten slotte noemde ik het gelukkig geheugen, en ik bedoel daar dit mede, dat het voor hem minder noodzakelijk zal blijken door zijn sterk geheugen terstond nauwkeurig het gewenschte antwoord te kunnen geven, als wel door een gelukkig geheugen te kunnen combineeren, waar de inlichting over het gewenschte te vinden zal zijn.

Geen bezoeker zal onverrichterzake en ontmoedigd de instelling verlaten, waar aan het hoofd een persoon staat, die over deze eigenschappen beschikt.

Sluiten