Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ongeschoolde bibliotheekkrachten aan den dag wordt gelegd, zoo kan men als regel stellen dat, op een gegeven punt gekomen, men daarmede alléén niet meer kan volstaan. Dan blijkt, dat slechts vakkennis een verdere ontwikkeling der instelling mogelijk maakt.

Opmerkelijk is, dat, waar voor volksbibliotheken nog steeds het achterlijk standpunt gehandhaafd wordt, in wetenschappelijke bibliotheken van grooter omvang en beteekenis sinds lang reeds het bibliotheekvak als een afzonderlijk beroep is erkend. Alleen in vereenigings-bibliotheken, bibliotheken van meer bijzonder en gesloten karakter, zal men een belangstellend, belangloos lid, den concierge of den koster als bibliotheekbeheerder aantreffen, onder een bibliotheekcommissie of z.g.11. bibliothekaris geplaatst, die zich zelden met méér inlaat dan het kiezen van nieuwe boeken.

Doch wij zien in de grootere wetenschappelijke en algemeene bibliotheken — hoewel nog niet sinds zoo heel lang — een personeel aan het werk, dat zich uitsluitend aan den bibliotheekdienst wijden kan, en in sommige landen eerst na langdurige opleiding en na het afleggen van een bibliotheek-examen tot den dienst wordt toegelaten.

301. Opleiding voor wetenschappelijke bibliotheken. Een kort overzicht van de regeling der eischen en de opleiding voor den bibliotheekdienst moge hier een plaats vinden. l)

(1) In Pruissen regelde een ministerieele beschikking van 15 December 1893 de toelating van wetenschappelijk gevormde assistenten tot de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn en de verschillende Universiteits-bibliotheken.

De voornaamste bepalingen zijn de volgende. Geëischt wordt twee jarige leertijd in een der genoemde bibliotheken en een daarna met gunstig gevolg afgelegd examen.

Als volontair worden alleen zij toegelaten, die een volledige universitaire opleiding genoten hebben, een bewijs van zedelijk gedrag en een door een medicus opgestelde verklaring van goede gezondheid kunnen overleggen, en verder kunnen aantoonen over voldoende middelen te beschikken om gedurende twee jaren «standesgemass» te kunnen leven. Na twee jaren volontair dienst, waarvan gedurende het laatste jaar al dan niet te Göttingen kan worden gewerkt, waar een cursus van twee semesters in biblio-

!) De hier in hoofdzaak gevolgde bronnen zijn: Graesei, Handbuch,2 Auil. S. 457. seqq; en J. M acfar 1 ai n e, Library administration. London, 1898, p. 1 seqq.

Sluiten