Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Washington, Columbian University, 1897.

Denver. Public Library School.

Zomercursussen worden gehouden in Aniherst College (1891), Madison, Los Angeles, Cleveland. Terwijl in Pittsburg aan de, door Carnegie geschonken bibliotheek, sinds I9°3 een bijzondere opleiding voor bibliothekarissen van kinderafdeelingen te bekomen is. ')

In den regel duurt de cursus twee jaren; om toegelaten te worden, wordt óf een examen afgenomen, öf overlegging gevraagd van een examenbewijs van een «Litterary College». Voornamelijk wordt de nadruk gelegd op vak-ontwikkeling, minder op algemeene ontwikkeling, welke verondersteld wordt dat ieder buiten de bibliotheekschool zich eigen maken zal. Aan praktisch werk in de bibliotheek naast de lessen in de theorie wordt veel zorg besteed. Ieder jaar wordt examen afgenomen, in Albany door het hoofdpersoneel der State Library. Na het examen in het tweede jaar wordt hier de graad «Bachelor of Library Science > (B. L. S.) gegeven; na vierjarige praktijk en schrijven van een uitgewerkte verhandeling de graad van «Master» (M. L. S.) terwijl de graad van Doctor (D. L. S.) alleen door een met algemeene stemmen genomen besluit der curatoren der Staatsuniversiteit van New-\ ork wordt gegeven.

305. Opleiding voor Openbare Leesmusea. Wanneer wij de Angel-Saksische opleiding, welke behalve voor den dienst in Openbare Leesmusea ook bestemd is voor wetenschappelijke bibliotheken, buiten rekening laten, zoo kunnen wij zeggen, dat in de opleiding van personeel voor Openbare Leesmusea alleen in Duitschland eenigermate voorzien is. In 1900 werd in Berlijn een «Bibliothekarinnen-Schule» geopend door Dr. Hottinger met een 6 maandelijkschen cursus voor den dienst in volksbibliotheken, en een 3 jarigen voor den dienst in wetenschappelijke bibliotheken.

Bovendien werd in 1903 de «Frauenhochschule für Bibliothekweseiu door Prof. Wolfstieg bij de Berlijnsche afdeeling der «Commenius Gesellschaft» gesticht. 3)

Behalve deze organisaties zijn mij geen andere bekend. Wel

) LJ. 1901, p. 73 seqq.

) BVL. 1900, S. 202.

) Wolfstieg, Frauen itn Bibliothekdienst. CVE. 1903, S. 33.

Sluiten