Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en belanghebbenden tot elkaar te brengen; de administratie in bibliotheken en de positie van den bibliothekaris te verbeteren, de aanneming van de Library Acts te bevorderen en het stichten van bibliotheken in de hand te werken ; de bibliotheekwetgeving te doen verbeteren en aan te vullen; de wetenschappelijke studie van boek- en bibliotheekwezen te bevorderen; inlichtingen over bibliotheekwerk door den druk te verspreiden; een vakbibliotheek en museum te onderhouden; examens in bibliotheekwetenschap af te nemen en diploma's uit te reiken.

Het bestuur der vereeniging bestaat uit (i) een dagelijksch bestuur

en (2) 20 leden.

De leden worden onderscheiden in: fellows, members en associates. F e 11 o w s zijn: bibliothekarissen, stichters van bibliotheken, leden van bibliotheekcommissies, enz. Zij betalen jaarlijks een guinea. Honorary fellows zijn zij, die belangrijke diensten bewezen

aan de vereeniging.

Members zijn (a) personen, die zich voor het bibliotheekwezen interesseeren; (b) bibliotheken en instellingen tegen betaling van een guinea.

Associates zijn bibliotheekassistenten, als zoodanig gekozen, zonder stemrecht of recht tot het bekleeden van bestuursfuncties;

zij betalen V% guinea.

Behalve deze algemeene vereeniging bestaan er nog 4 kleinere

locale vakvereenigingen.

(4) De beste organisatie en het talrijkst ledental bezit ongetwijfeld de Noord-Amerikaansche «American Library Association»

(A. L. A.). . .

Als leden worden opgenomen personen en instellingen, die zien toeleggen op bibliotheekwerk; deze betalen een contributie van $ 2 (personen), % 5 (bibliotheken en instellingen), terwijl andere personen bij keuze van het bestuur als leden kunnen worden aangenomen.

Een schenkingsfonds wordt door de vereeniging aangelegd, waarvan de renten besteed worden voor doeleinden in verband

staande tot bibliotheekwerk.

Het bestuur bestaat uit een algemeen en een dagelijksch bestuur. Een afzonderlijke Board (Publishing Board) is ingesteld met het doel publicaties uit te geven ter bevordering van en voorlichting

in bibliotheekzaken.

Verder bestaan er verschillende secties, ter bestudeering van

Sluiten