Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stedelijke Bücherhalle te Freiburg i. Br. 2700—4200 M. V. te Bremen is het aanvangssalaris 4000 M.2).; te Charlottenburg 4000—6800 M.

Hoe betrekkelijk hoog deze salarissen schijnen mogen. 7.00 staan deze nog steeds verre ten achter bij de in ditzelfde land aan bibliothekarissen van stads- en wetenschappelijke bibliotheken gegeven salarissen. Frankfiirt a/M. geeft b.v. 57°°—7200 M. aan den hoofdbibliothekaris, 4700—6500 M. aan de onderbibliothekarissen; Hamburg 5700—7200 M.; Stettin 3600—6600 M.; en ook deze klagen over te geringe bezoldiging in vergelijking met die •der archivarissen, van welke toch dezelfde opleiding gevraagd wordt.s)

Over Engelsche toestanden zegt Brown : ') «vergeleken bij iederen anderen tak van gemeentelijken dienst of bij het onderwijs, is bijna overal een onbillijke achteruitzetting van den bibliothekaris op te merken. Een schoolhoofd zal per jaar £ 400 ontvangen voor het toezicht houden op hoogstens IOOO of 1500 kinderen. De hoofdbibliothekaris van een stad met 423.OOO inwoners, waarin per jaar meer dan 1.000.000 uitleeningen geschieden, die verder het toezicht heeft over 22 hulpbibliotheken en de verdere leeszalen, en daarbij nog de boekaanschaffing enz. te regelen heeft, ontvangt per jaar een salaris van £ 35°'»

Hij stelt de volgende tabel op van de, volgens hem billijke verhouding tusschen de inkomsten van een bibliotheek en het aan den hoofdbibliothekarissen toe te wijzen salaris:

Bibliotheken met een Salaris van den Bibliotheken met een Salaris van den

jaarlijksch inkomen van: bibliothekaris; jaarlijksch inkomen van: bibliothekaris:

£ £ £ £

20.000. . . . 800 4.500. . . . 425

15.000. . . . 700 4.000. . . . 400

10.000. . . . 600 3-5°°- • • • 375

8.000. ... 550 3.000. ... 35°

6.000. ... 500 2.500. . . • 325

5.500. ... 475 2.000. ... 300

5.000. . . . 450 1.900. . . . 290

1) BVL. 1901, S. 50.

») BVL. 1901, S. 91.

;') E. Joep, Die Stellung des Stadtischer Volksbibliothekars. In: BVL. 1903, S. 1. seqq.

4) J. D. Brown, Manual of library economy. London, 1902, p. 58.

Sluiten