Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

343- Inleiding. Een overzicht van de verschillende wijzen, waarop de instelling de benoodigde middelen ter harer beschikking krijgt, laat zich in twee deelen splitsen: eenerzijds zien wij het particulier initiatief zich de zorg voor en het onderhoud van Openbare Leesmusea en volksbibliotheken aantrekken, anderzijds zijn het gemeente en staat, die óf de behulpzame hand aan particulieren en vereenigingen bieden, óf zelf de bestaansvoorwaarden der instelling tot onderwerp van zorg en regeling gemaakt hebben.

Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat zelden elk dezer genoemde verzorgers geheel op zich zelf als zoodanig optreden, doch dat in de meeste gevallen een samenwerking tusschen de enkele partijen noodig is om de noodige steun en hulp aan de veeleischende instellingen te kunnen geven. Particulier initiatief en openbaar gezag zien wij hier slechts zelden elkanders bijstand versmaden.

Zoodoende biedt een overzicht, zooals hier beoogd wordt te geven, een bonte verscheidenheid van pogingen, om voor het financieele deel van het vraagstuk der Openbare Leesmusea tot een bevredigende oplossing te geraken. Zelfs zou men daarom geneigd zijn te meenen, dat het er weinig toe doet, w i e zich als verzorger der inrichting aanbiedt en op welke wijze hij zich van die taak kwijt, mits het slechts gedaan wordt.

De zaak ligt echter anders. Wel degelijk hebben wij hier in theorie uit te maken, welke weg de meest geschikte, de meeste waarborgen voor de toekomst biedende, is; en wel degelijk zullen wij kieskeurig moeten zijn.

Onze keuze worde geleid door twee overwegingen: welke der middelen zal ons in staat stellen een flink, onbekrompen begin

275

Sluiten