Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken, èn: welke verzorging belooft verder geregeld vloeiende inkomsten voor een regelmatige voortzetting en een gestad.gen

"'Die beide overwegingen alleen, mogen invloed op de keuze uitoefenen, en ook hier /.al bij de uiteenzetting van de verschillende oplossingen van het vraagstuk, telkens stelling genomen worden

in dezen geest. ...

Alvorens ik echter aangeven zal, langs welken weg het veiligst

en duurzaamst naar mijne meening het begeerde resultaat te bereiken is wil ik afzonderlijk de onderscheiden wijzen bespreken, waarop in de geldelijke behoeften der instellingen voorzien wordt. Ik zal daarvoor enkele typen nemen en bespreken, en daarbij de gezochte samenwerking tusschen personen, vereenigingen en

het openbaar gezag uiteenzetten.

u4 Aan de zijde van het particulier initiatief ontmoeten wij: .1) Enkelvoudige personen; zij die hun werkkracht geven; met grootere en kleinere bedragen steunen; uit eigen middelen een fonds beschikbaar stellen voor het onderhoud van openbare, of van gesloten (fabrieks-) bibliotheken.

(2) Vereenigingen, vertegenwoordigd door twee typen : de a gemeene vereeniging, in wier lijn, behalve andere werkzaamheden, ook het stichten en onderhouden van Openbare Leesmusea en volksbibliotheken ligt; en bijzondere, meest plaatselijke b.bliotheekvereenigingen, die zich uitsluitend geconstitueerd hebben ter wille van deze instellingen, hetzij deze vereenigingen als annex van een gesloten bibliotheek werkzaam zijn, hetzij deze zich alleen een onderdeel van de zorg aantrekken, hetzij deze het geheele beheer en onderhoud op zich genomen hebben.

Aan de zijde van het openbaar gezag staan.

(1) in de eerste plaats de gemeenten. Haar bemoeiingen loopen zeer uiteen: zij kunnen zich bepalen tot het geven eener tijdelijke of vaste subsidie aan bestaande instellingen; zij kunnen uit eigen beweging Openbare Leesmusea en volksbibliotheken onderhouden; zij kunnen volgens uniforme wettelijke regelingen te werk gaan, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen.

(2) in de laatste plaats bezien wij wat de Staat voor Openbare Leesmusea en volksbibliotheken deed en doen kan. De Staat kan zich bepalen tot een in aanmoedigende woorden gestelde aanbeveling voor het stichten dier instellingen; hij kan subsidies geven uit de schatkist; hij kan regelingen treffen voor uniforme

Sluiten