Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degenen, die in Duitschland aan de eerste volksbibliotheekbeweging het aanzijn gaven. Ook hen ontmoetten wij reeds vroeger >) bij de bespreking van hetgeen in Duitschland reeds beproefd werd. De nieuwste en meestbelovende beweging echter, die uit de jaren om 1895, werd gedragen door Co n st an ti n N ö r ren be rg, wiens naam. onafscheidelijk verbonden aan de Bücher- en Lesehallenbeweging, op zoo menige plaats in deze bladzijden te vinden is. Toch is waarschijnlijk de grootste kracht uitgegaan van Ernst Schultze's werk»), dat ver over de grenzen van Duitschland gelezen, besproken en gewaardeerd is geworden. Voor het eerst werd in dit werk een volledige schets gegeven van hetgeen over de geheele wereld in deze richting was en werd gedaan.

Welke fouten dit werk ook mogen aankleven, zoo dient toch erkend, dat in Europeesche landen van het vasteland door dit boek een algemeener belangstelling in het vraagstuk is wakker

geroepen.

In Oostenrijk leidt sinds vele jaren Eduard Reyerde beweging. In Weenen zagen wij hem reeds werkzaam voor de oprichting en instandhouding der «Centralbibliothek» ; zijn publicaties vol ervaringen en praktische raadgevingen mogen wat eenzijdig te noemen zijn, door handelend optreden heeft wellicht geen der genoemde propagandisten méér bereikt dan hij.

De propaganda in Denemarken, betrekkelijk nog jong, en m.i. te veel gericht op het type volksbibliotheek, dan wel op het type Openbaar Leesmuseum, is het best te leeren en te begrijpen uit het werk van Andreas S. Steenberg.

In een geschiedenis der Nederlandsche beweging zullen de namen niet ontbreken mogen van Jhr. J. de Bosch Kemper, dieinhet midden der vorige eeuw praktisch werkzaam was te Amsterdam, en van A. J. van Huffel J n r., de laatst genoemde minder als propagandist dan wel als welonderlegd kenner van inheemsche

bibliotheektoestanden.

353* Giften van particulieren. Wij zagen boven reeds, dat men eenigszins voorzichtig wezen moet bij het aanvaarden van steun van particulieren, echter voornamelijk, wanneer deze giften bestaan uit boeken.3) Men vrage liever steun in geld, waarmede óf boeken

») E.6 SchulUe, Freie Oeffentliche Bibliotheken, Volksbibliotheken und Lesehallen. Stettin 1900.

3) Zie § 195 seqq.

Sluiten