Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden open. Ik noemde reeds het uitgeven van modelkatalogi, geregeld verschijnende berichten en raadgevingen over bibliotheekzaken.

Verder zullen deze algemeene vereenigingen een zeer nuttig werk doen door de rondzending van reizende bibliotheken, zooals de reeds boven genoemde «Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung» l). Beter dan door het direkt steunen van vaste bibliotheken met geld en met boeken, die eigendom dier bibliotheken worden, zooals b.v. de «Société Franklin» in Frankrijk, de katholieke «Barromaus-Verein» 2) in Duitschland doet, zal een algemeene vereeniging door zulke reizende bibliotheken bereiken, dat streken, waar weinig lektuur te bekomen is, geregeld voorzien worden van wisselenden hoeveelheden boeken. Deze kunnen, telkens tot het centrale punt terugkeerend, telkens weer opnieuw uitgezonden worden naar elders, en zóó van meer nut zijn dan geschonken boeken, die ter plaatse blijven, spoedig uitgelezen zijn, zelden vervangen of aangevuld kunnen worden door nieuwen toevoer,

Tenslotte valt op den steun te wijzen, dien de Bücher- und Lesehallen-beweging in Duitschland ontving door andere dan geldelijke middelen, n.1. door de propaganda van de «Commenius-Gesellschaft». Hoewel deze vereeniging zich stelselmatig heeft onthouden van eenigen direkten steun in geld of in boeken, zal het toch onmogeiijk zijn de genoemde beweging te beschouwen zonder de gezonde, bewuste propaganda, welke van deze vereeniging uitging.

364. Onder de algemeene vereenigingen noemde ik verder zulke, die in meerdere verwante richtingen, doch slechts plaatselijk werkzaam zijn. In iedere stad met eenig sociaal leven zal men deze plaatselijke vereeniging met een algemeen-nuttig doel ontmoeten, en dikwijls door haar een volksbibliotheek opeengesteld vinden, waarvan de kosten uit de algemeene vereenigingskas worden bestreden.

In vele opzichten geldt voor zulke vereenigingen hetzelfde, wat boven gezegd is over afdeelingen van algemeene landelijke vereenigingen ; men zal dan ook doorloopend aan haar denzelfden raad kunnen geven: instede van zelfstandig tot oprichting en onderhoud van een volksbibliotheek over te gaan, liever subsidies te geven aan- of samenwerking te zoeken met plaatselijke bibliotheek-

Zie § 176.

*) Die Gründung und Thiitigkeit des Vereins vom Heil. Barromaus. [Bonn, 1895].

Sluiten