Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Saksen heeft sinds 1875 geregelde subsidies gegeven, tot 1889 jaarlijks 15.000 M„ na 1889 jaarlijks 18.000 M.1). De bedoeling was eerst, alle volksbibliotheken te subsidieeren, zoodat de eerste 15.000 M. moesten verdeeld worden over 196 volksbibliotheken, waarbij op elke volksbibliotheek ongeveer 75 M. kwam *). Thans echter ontvangen alleen die volksbibliotheken subsidie van den staat, welke verklaren alleen boeken te zullen aanschaffen uit den door de «Gemeinnützige-Verein» te Dresden samengestelden, en door de regeering goedgekeurden modelkatalogus. Hoewel daardoor slechts één derde van het totaal aantal in Saksen bestaande volksbibliotheken aanspraak maken kan op ondersteuning, zijn de aan elk toekomende bedragen nochtans zeer bescheiden; zoo ontvangen 27 gemeenten om Dresden te zamen slechts 1280 M.3). Men bedenke hier, dat Saksen zeer vele kleine volksbibliotheken telt (in 1893: 1031, of 32 °/0 van alle gemeenten.)4)

In Noorwegen stond de Storthing reeds in 1841, 5000 gulden toe voor het oprichten van plattelandsvolksbibliotheken, welk bedrag in 1904 gestegen is tot ƒ 15.000 6).

Gunstiger, doch lang niet voldoende zijn de subsidies, die genoteerd zijn voor Nieuw-Zeeland, waar in 1682 een totaal bedrag van £ 6.000 moest verdeeld worden over 354 bibliotheken. De hoogste subsidie bedroeg £ 222, de laagste £ 6.— °).

391. Behalve dat de door den staat beschikbaar gestelde subsidies door versnippering van krachten machteloos worden, iets van goed gehalte tot stand te helpen brengen, heeft de praktijk ook geleerd, dat het dringend noodig is, dat van staatswege zoowel controle op de gesubsidieerde instellingen wordt uitgeoefend, als dat van de zijde van den staat voorwaarden worden gesteld aan toekomstig onderhoud; billijk zal het ook zijn de subsidies in evenredigheid te doen zijn met de door de gemeenten zeiven ten koste gelegde opofferingen.

Amerika geeft ons hier het voorbeeld. Eenerzijds zagen wij

1 SP. 1895, S. 11. — Zie ook R. Jannasch, l.c., S. 5.

») Zie P. E. Richter, Ueber Volksbibliotheken und Lesehallen im Königreich Sachseu. In: BVL. 1901, S. 37.

3) Ibidem.

«) SP. 1895, S. 11.

5) H. Nyhuue, The organization of state supported libraries in Norway. LJCN. 1904, S. 60.

«) C. W. Holgate, The Auckland Free Public Library. In: LC. 1886, p. 117.— Zie voor subsidies in Australasia osk LRA. 1902, p. 45.

Sluiten