Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subsidie bij de oprichting, de voorwaarde geknoopt, dat voor het verder onderhoud der openbare bibliotheek, de volgende sommen jaarlijks door de gemeente moesten worden beschikbaar gesteld: Minstens :

$ 50 wanneer de belastbare vermogens bedroegen $ 1.000.000 of meer >25 > » » » »» 250.000 of meer

» 15 » » » » minder bedroegen.

In 1895 werd echter de imperatieve wet aangenomen, welke wij nog nader te bespreken hebben, waarbij de verplichting werd opgelegd, dat boven eiken dollar, die de Staat als subsidie schonk, de stad $ 30 zou besteden aan de oprichting van een openbare bibliotheek.

396. De voorwaarden, waaronder de staatssubsidies geschonken worden zijn vrij streng, doch billijk. Deze voorwaarden komen in hoofdzaak overal op hetzelfde neer, en een enkel voorbeeld moge hier derhalve volstaan.

Massachusetts eischt zekerheid aangaande een competent bestuurslichaam, waarborgen dat de uitleening op geschikte wijze zal plaats hebben in passende gebouwen, hulpbibliotheken of bestelhuizen, en dat de boekerij samenwerking zal zoeken met het onderwijs.

Connecticut eischt:

(1) dat de gemeenteraad de volgende besluiten neemt, ingeval de eerste schenking van § 200 of minder wordt aanvaard:

(a) dat een bibliotheek gesticht wordt, die voor ieder inwoner kosteloos toegankelijk zal zijn;

(b) dat een bestuurslichaam van 9 personen zal worden aangesteld ;

(c) dat de gemeenteontvanger order zal ontvangen de beschikbaar gestelde sommen in ontvangst te nemen;

(d) dat de som, door de gemeente jaarlijks aan de bibliotheek te besteden, $ 100 of minder zal bedragen.

(2) dat de gemeente eveneens $ 200 of minder, als eerste som zal besteden voor de oprichting.

(3) dat het bibliotheekbestuur zorg zal dragen voor de noodige localiteiten.

(4) dat in de vergadering, waar deze besluiten genomen zijn, de volgende personen als bestuursleden der bibliotheek zijn benoemd.

Wanneer verder een erkende bibliotheek-vereeniging ter stede een subsidie van $ 100 ontvangen wil, zoo heeft zij aan de State Library Commission opgave te doen:

Sluiten