Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bibliotheekwetgeving in één land i). Evenmin zal men een verzameling van bibliotheekwetgeving in Amerika vinden, waarin de voornaamste wetten van alle Staten opgenomen zijn. Wat wij dienaangaande bezitten is deels onvolledig, deels verouderd, en te vinden in een der publicaties van het Bureau of Education der Vereenigde Staten, uit 1897 2). Ook publiceert de Staatsuniversiteit van New York reeds sinds vele jaren overzichten van Amerikaansche bibliotheekwetgeving:t), doch, evenals de jaarlijksche overzichten in de Library Journal, bieden deze nooit de volledige teksten, doch slechts zeer korte uittreksels. De publicaties van State Library Commissions zijn meestal bedoeld als praktische raadgevingen voor de oprichting van bibliotheken, zoodat zij slechts de laatste in kracht zijnde wetgeving opnemen en als wetenschappelijke bearbeiding niet in aanmerking kunnen komen.

Voegt men daarbij, dat men ook in de Vereenigde Staten zelf zich, in vergelijk met andere takken der bibliotheekwetenschap, zelden op dit gebied heeft gewaagd; een samenvattend werk daar zelfs blijkbaar nog niet aangedurfd wordt, zoo is, naar ik meen, hiermede voldoende de schroom toegelicht, waarmede ik die wetgevingen thans behandelen ga.

400. Reeds zeide ik, dat alleen die wetgevingen behandeld zullen worden, welke een algemeen karakter dragen; de talrijke andere wetten voor de instelling van State Library Commissions, vooi de instelling van reizende bibliotheken, voor de oprichting van staatsbibliotheken, bijzondere vakbibliotheken, voor de erkenning als rechtspersoon van bibliotheekvereenigingen, voor de verhooging van minima der bibliotheekbelasting in enkele plaatsen : al zulke wetgevingen komen hier niet voor een bespreking in aanmerking. Enkele dier wetgevingen werden elders reeds aangeroerd.

Nog een tweede beperking is hier geboden. In vele der wetgevingen zijn niet enkel bepalingen opgenomen, die de financieele zijde van het vraagstuk regelen, doch ook zulke, die werkzaamheden regelen van het bestuur der instelling; verder minutieuze

voorschriften geven aangaande de formaliteiten, welke de stemming

over de bibliotheekbelasting vooraf moeten gaan; uitgebreide

i) Deze zijn te vinden in de Reports der State Library Commissions der genoemde Staten.

') Public, society and schoollibraries in the United States, with library statistica and legislation of the varioos States. Wash. 1897.

3) Home Education Department, Bulletins. Albany.

Sluiten