Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heterogene begrippen moet hier in vele opzichten storend werken.

404^ Bibliotheekbelastingen. Aan het heffen van een bijzondere bibliotheekbelasting zijn van den aanvang maxima gesteld. Men mag dit veilig in verband brengen met den hettigen tegenstand, dien de bibliotheekwetgeving, vooral in den aanvang, ontmoette.

Vooral in Engeland is deze tegenstand zeer heftig geweest, minder in Noord-Amerika. Dit verklaart, waarom de Engelsche bibliotheekwetgeving van den aanvang (1850) af, een maximum stelde, terwijl de bijna gelijktijdige wetgeving in -ien Staat New Hampshire (1849) de te besteden sommen geheel vrij liet.

De eerste Engelsche wetgeving op dit gebied (13 & 14 Vict. c. 65 : An Act for enabling Town Councils to establish Public Libraries and Museums; I4,h Aug. 1850) stelde vast, dat H penny op iederen pound van de belastbare eigendommen in de gemeente als maximum voor bibliotheekdoeleinden en als bibliotheekbelasting zou mogen worden geheven (art. 4 in fine)1); onder bibliotheekdoeleinden werd niet het aankoopen van boeken verstaan, van welke men meende, dat zij wel door schenkingen zouden inkomen.

In 1855 vervielen beide belemmerende bepalingen en werd het maximum op 1 penny op iederen pound gebracht hetgeen tot op heden gehandhaafd is gebleven ; in 1905 werd een wetsvoorstel ingediend om elk maximum te laten vervallen.2) Echter is hier op te merken, dat volgens art. 2 al. 2 van de wet van 1892 deze pennyrate soms mag verlaagd worden tot 'n penny of tot 3 farthings.

405. Het maximum in Noord Amerikaansche Staten is zeer verschillend, gelijk onderstaande tabel leert.

op het totaal belastbaar vermogen mag Jaar op één dollar worden geheven:

Arizoua . . 1899 V* mill») in steden boven 5000 inwoners. Californië . . 1901 1 » » » van ie—3e klasse.1)

2 » » » » 4e—6e »

Colorada . . 1893 1 » » » beneden 100.000 inwoners.

yt » > » boven » »

!) Het Engelsche belastingstelsel regelt haar vorderingen naar de huurwaarde

der woningen.

') Art. 2 van het wetsvoorstel 119 (1905).

3) 1 Mill = !/♦ dollarcent.

4) De grens ligt tusschen de 100.000 inwoners.

Sluiten