Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ohio . . • 1889 I doch eentotaalmaximumvan^'5-000

I mag niet overschreden worden. Geschiedt dit

toch, zoo moet de 4/io worden verminderd,

doch nooit zóó, dat daardoor het totaal be-

j neden 13.000 dollar zou dalen.

Oregon. . . 1899 Vb mill voor steden beneden 5000 invv.

Pennsylvania. 1895 2 »

Rhode Island. 1887 24 » voor de oprichting; /,o mill voor

het jaarlijksch onderhoud.

Tennessee. . 1897 1 cent in gem. met minder dan 20.000 inw. Utah . . .1896 Vj mil1 Canada. . . 1882 V% »

BritschColum- |

bia ... 1891 :li »

406. Minima. Een stap op den weg van beperking der algeheele vrijheid der gemeenten inzake de bibliotheekbelasting, wordt gedaan wanneer de staat een minimum vaststelt naast de maxima, daarin een waarborg ziende voor de betere instandhouding der instellingen. Een gevaar is echter, dat men door het stellen van minima licht een cijfer noemt, waarop vele gemeenten zullen blijven steken.

Niet talrijk zijn de wetgevingen, die minima opnemen. Het zijn:

Kentucky . . 1902 maximum 4 cents op iedere 100 dollar.

minimum 2\% » » »

Nevada. . . 1887 maximum 50 » » » » » minimum 10 » » » » *

Ohio . . .1889 eenigermate; zie voorgaande tabel. Wvoming 1886 minimum Vj mill.

minimum tyg »

Hierbij valt de zonderlinge bepaling op, dat niet meer dan 25°/, van de inkomsten aan onderhoudende lektuur mag worden besteed. 407. Tenslotte zijn eenige staten aan te wijzen, die de gegemeenten geheel vrijlaten in de bepaling van hetgeen voor bibliotheekdoeleinden zal worden besteed.

Wij zagen reeds, dat een wetsvoorstel in dezen geest bij het Engelsche Parlement werd ingediend, gelijk ook geen maximum bij de wet van 1892 (art. 21) is vastgesteld voor de City van Londen. In Amerika laten de volgende Staten algeheele vrijheid:

Sluiten